ADHD hos førskolebarn – er det kjønnsforskjeller ved bruk av et kartleggingsskjema?

Kristin Romvig Øvergaard | Jun 2019 | Psykiatri / Neurologi |

Kristin Romvig Øvergaard
lege, forsker, ph.d.,
Klinikk psykisk helse og avhengighet,
Avdeling for Forskning og utvikling,
Seksjon forskning psykisk
helse barn og ungdom (BUP),
Oslo universitetssykehus HF

Beate Ørbeck
psykolog, forsker, ph.d.,
Klinikk psykisk helse og avhengighet,
Avdeling for Forskning og utvikling,
Seksjon forskning psykisk
helse barn og ungdom (BUP),
Oslo universitetssykehus HF

ADHD viser seg ved mer hyperaktivitet, impulsivitet og uoppmerksomhet enn forventet for alder.1 En metaanalyse har vist at ADHD forekommer hos omtrent 5 % av alle skolebarn.2  Tilstanden debuterer ofte i førskolealder og er to til ni ganger så hyppig hos gutter som hos jenter.3 Tidlig intervensjon synes å redusere symptomene,4 derfor anbefales tidlig kartlegging av ADHD.5 Likevel er det fortsatt få førskolebarn som blir henvist til utredning og behandling av ADHD.  En grunn til dette er at vi mangler kunnskap om pålitelige kartleggingsverktøy for å: • Identifisere de barna der det er grunn til bekymring for ADHD. • Unngå å gi foreldre til barn som ikke har ADHD unødig bekymring.  Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) SDQ er et kartleggingsskjema som kan deles ut til til foreldre og førskolelærere. SDQ har en delskala med fem utsagn om symptomer på hyperaktivitet og uoppmerksomhet (heretter SDQ-ADHD-delskala) som har gode psykometriske egenskaper.6,7  Hvert utsagn skåres som stemmer ikke (0), stemmer delvis (1) eller stemmer helt (2), som gir et spenn i skårene fra 0-10. På norsk heter SDQ «Sterke og svake sider» og informasjon om den norske oversettelsen fins på Helsebiblioteket: www.helsebiblioteket.no Hos skolebarn har ADHD-delskalaen på SDQ vist seg å fungere godt for kartlegging av ADHD, men en litteraturgjennomgang ga kun fire studier på førskolebarn.8-11 To av studiene inkluderte barn først fra fem års alder,10,11 mens en annen studie inkluderte kun et lite antall førskolebarn (n = 31, av i alt 523 barn).8  Kun én studie undersøkte et stort antall treåringer (n = 622), og fant at både foreldre og lærerernes svar på delskalaen skilte godt mellom barn med og uten ADHD diagnostisert ved et foreldreintervju.9 Ingen av de fire studiene på førskolebarn undersøkte om det var kjønnsforskjeller i hvor treffsikre foreldre og lærere var når det gjaldt å identifisere barn med ADHD. ...