Alternativ behandling for atopisk eksem for barn under 14 år – En systematisk oversiktsstudie og metaanalyse av randomiserte kontrollerte studier

Trine Stub | Jun 2019 | Dermatologi |

Trine Stub
ph.d., seniorforsker,
Nasjonalt forskningssenter innen komplementær
og alternativ medisin (NAFKAM),
Institutt for samfunnsmedisin, UiT,
Norges arktiske universitet, Tromsø

Atopisk eksem (AE) eller atopisk dermatitis (AD)1 er en kronisk tilbakevendende inflammatorisk hudsykdom som ofte ses hos barn under 14 år. Sykdommen har en forekomst på 15-20 %3,4 og påvirker livskvaliteten til barna på en negativ måte.2 Det er et økende antall kliniske studier og systematiske oversiktsstudier som fokuserer på atopisk eksem.5 Atopisk eksem påvirkes av risikofaktorer som forskjellige irritanter, kontaktallergener, mat, inhalerte allergener, stress og infeksjoner.6 Sykdommens patogenese er et komplekst samspill mellom flere elementer som immunologiske, genetiske, smittsomme og nevroendokrine faktorer og disse faktorenes gjensidige påvirkning på miljøet.2 Sykdommen diagnostiseres på bakgrunn av pasientens kliniske tegn og symptomer og inkluderer symptomer som kløe, inflammasjon i huden, abnorm hudbarriere og en følsomhet for hudinfeksjon.7 Atopisk eksem kan påvirke barns livskvalitet, men tilstanden påvirker også foreldrene og de foresatte på en negativ måte.8 Barn med atopisk eksem plages ofte av søvnmangel, irritasjon, tretthet på dagtid, følelsesmessig stress, lavt selvbilde og andre psykiske plager.9 Mange blir helt friske eller bedre i løpet av barndommen, mens andre har sykdommen også i voksen alder.8 Det er derfor viktig å behandle og redusere symptomene så tidlig som mulig. Det er imidlertid fortsatt ingen effektiv kur innen konvensjonell medisin for atopisk eksem.9 Derfor ønsker stadig flere å benytte alternativ behandling for disse plagene. Det er en økende interesse for alternativ behandling som primær-, vedlikeholds- eller tilleggsbehandling av atopisk eksem.10 Flere studier antyder at alternativ behandling kan forbedre disse barnas plager og livskvalitet. Mange pasienter benytter derfor alternativ behandling for å dempe eller redusere varighet av plager, eller for å bedre symptomer.10 Urtemedisin, vitaminer, ayurvedisk medisin, naturopati, homeopati, tradisjonell healing6 og probiotika er de mest brukte alternative behandlingsmetodene for atopisk eksem.11 Ikke alle disse metodene er inkludert eller beskrevet i dagens vitenskapelige litteratur. Vi gjennomførte derfor et omfattende litteratursøk etter alternative behandlingsmetoder for behandling av atopisk...