Redusert nyrefunksjon og hjertesvikt rammer personer med diabetes oftere enn mange har vært klar over. Funksjonssvikt i disse organene opptrer ofte samtidig i et kardiorenalt syndrom med patofysiologiske fellestrekk. Tidlig diagnostikk og spesifikk behandling kan bedre prognosen. Klassen av blodsukkersenkende medikamenter som benevnes SGLT-hemmere har vært markedsført i Norge som blodsukkersenkende legemidler ved diabetes type ...

Diabetesbehandling handler i stor grad om å forebygge mot komplikasjoner. Karskade i mange vev på grunn av forhøyet glukose viser seg ganske tidlig ved økt utskillelse av albumin i urinen (albuminuri), som derfor også er en risikomarkør. Personer med albuminuri har således økt risiko for hjerte- og karsykdom, nyresykdom og andre komplikasjoner knyttet til diabetes. Behandling ...

Personer med diabetes type 1 rammes oftere av hjertesvikt enn mange har vært klar over. De har en høyere risiko for å utvikle hjertesvikt enn den generelle befolkningen og er ofte yngre når de får hjertesviktdiagnosen. Når vi vet at hjertesvikt er en alvorlig tilstand med dårlig prognose, er det viktig med tidlig diagnostikk og ...

Pasienter med diabetes type 2 har økt risiko for hjertesvikt og kombinasjonen av tilstandene er forbundet med økt dødelighet. Fremskritt i forskning på nye antidiabetika har ført til økt oppmerksomhet på risikovurdering for hjertesvikt ved diabetes type 2, da behandlingen i større grad kan skreddersys risikoprofilen. Diabetes type 2 er en uavhengig risikofaktor for utvikling ...

Streptococcus pneumoniae (pneumokokkbakterien) er en hyppig årsak til infeksjoner hos eldre. Det finnes to forskjellige vaksiner som beskytter mot pneumokokksykdom: PKV13 og PPV23. En ny systematisk litteraturgjennomgang viser at begge vaksinene beskytter mot pneumoni og IPD hos eldre. Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer ≥ 65 år vaksineres med PPV23. For de med særlig høy risiko for ...

Kvinner har behov for prevensjon i størsteparten av deres fertile liv – i gjennomsnitt 30-35 år. Valg av prevensjonsmetode varierer, unge kvinner oppfordres til å bruke intrauterin prevensjon eller prevensjonsstav som gir høy grad av sikkerhet fordi brukerfeil elimineres. P-pillen er imidlertid den foretrukne metoden hos de unge. Selv om fertiliteten reduseres i løpet av ...

Mulighetene for prevensjon er like for de unge jentene og for de voksne kvinnene i dag. Det være enda viktigere for de unge å unngå uønskede svangerskap og de sikreste metodene skal finnes og det er viktigt at kvinnen er med på valget av prevensionsmetode. Legen må derfor være lydhør for å oppnå et riktig ...

Anne Christine Poole passionately made an argument for raising awareness in the general practitioner (GP) and general neurology practice, in order to deliver the comprehensive and effective care that migraine patients need. For many patients that suffer from migraine, the disease is seriously disabling and can be extremely painful. Asa consequence, a large number of ...

Angst og depresjon er blant de vanligste psykiske lidelsene hos barn og unge. 3 % av barn mellom 8 og 10 år oppfyller kriteriene for en angstdiagnose og 1 % av barn i samme alder hadde en depressiv lidelse. Barna som deltok i studien her var en gruppe med forhøyede symptomer på både angst og depresjon. Lavt frafall fra ...

The ongoing Covid-19 pandemic has focused on patients in need of intensive care. The number of mechanically ventilated patients has become a factor in how the pandemic is going. For the severely ill patient, oxygen therapy is a central medicine. However, too little and too much oxygen can be life-threatening. The potential side effects of ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon