Asymptomatisk koronarsykdom ved diabetes type 2 – en prospektiv angiografistudie med bruk av intravaskulær ultralyd

Anne Pernille Ofstad | okt 2019 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Anne Pernille Ofstad
lege, assosiert post doc.,
Forskningsavdelingen,
Bærum sykehus,
Vestre Viken HF

Odd Erik Johansen
lege, assosiert post doc.,
Forskningsavdelingen,
Bærum sykehus,
Vestre Viken HF

Personer med diabetes type 2 har økt risiko for hjertekarsykdom, inkludert koronarsykdom, perifer arteriesykdom og hjertesvikt.1 Forekomsten av asymptomatisk koronarsykdom hos personer med diabetes type 2 er imidlertid usikker, og estimatene varierer mellom 10 og 60 %.2  Hvorvidt man bør screene disse pasientene for hjerte- og karsykdom er derfor debattert, og dette anbefales ikke i gjeldende retningslinjer. Imidlertid er de fleste studier uført med ikke-invasive metoder, som for eksempel CT-koronarangiografi, som, til tross for bedret nøyaktighet over de senere år, allikevel kan underestimere forekomsten.  En detaljert fremstilling av den koronare karsengen ved bruk av invasive metoder som gullstandarden intravaskulær ultralyd (IVUS), kan derfor bidra til en forbedret risikoevaluering.  Målet med denne studien var å undersøke forekomsten og utbredelsen av asymptomatisk koronarsykdom i en populasjon med diabetes type 2 sammenlignet med en referansepopulasjon uten diabetes, ved bruk av koronarangiografi og IVUS. Videre ønsket vi å undersøke om et toårig intervensjonsprogram for å redusere hjerte- og karrisiko reduserte progresjonen av koronarsykdom i løpet av en syvårig observasjonsperiode. Asker og Bærum Cardiovaskulære Diabetesstudie (ABCD) ABCD-studien randomiserte pasienter med diabetes type 2 og høy risiko for kardiovaskulær sykdom til enten 2-årig sykehusbasert multi-intervensjon med målrettet behandling av multiple kardiovaskulære risikofaktorer (n = 60) eller til standard oppfølging hos fastlege (n = 60).  Det primære siktemålet med ABCD-studien var å undersøke effekten av en 2-årig målrettet multi-intervensjon på estimert 10-års risiko for koronarhendelser ved UKPDS-risikokalkulatoren. Dette målet ble innfridd med redusert estimert risiko for koronare hendelser i multi-intervensjonsgruppen etter 2 år, men vi fant ingen redusert risiko for hjerte- og karhendelser i løpet av 9 års oppfølging.3,4 Deltagerne gjennomgikk bred diagnostikk ved inklusjon og etter 2 år. Etter avsluttet intervensjon ble deltagerne tilbakeført til tidligere oppfølgingsinstans (som oftest fastlege), før de som samtykket ble kalt inn til en ny gjennomgang med undersøkelser ca. 7 år...