Atopisk dermatitt og hjerte- og karsykdommer

Yuki Maria Fukuda Andersen | Jun 2019 | Dermatologi |

Yuki Maria Fukuda Andersen
lege, ph.d.,
Dermatologisk afdeling,
Gentofte Hospital,
Danmark

Atopisk dermatitt (AD) er en hyppig inflammatorisk hudsykdom hos barn og voksne.1 I løpet av de siste tiårene har en rekke epidemiologiske og kliniske undersøkelser funnet en signifikant sammenheng mellom psoriasis – en annen inflammatorisk hudsykdom – og en rekke følgesykdommer, inkludert hjerte- og karsykdommer.2 De siste årene har enkelte  vitenskapelige studier vist at pasienter med AD også har en økt forekomst av såkalte kardiometaboliske følgesykdommer.3-5 Disse omfatter blant annet overvekt, iskemisk hjertesykdom og type 2-diabetes. På den andre siden har flere studier vist ingen eller invers sammenheng mellom AD og disse følgesykdommene.6–8 En mulig assosiasjon mellom AD og hjerte- og karsykdommer kan forklares av flere årsaksmekanismer. Først og fremst har kronisk inflammasjon vært foreslått som en hypotetisk årsaksmekanisme for økt risiko for aterosklerose, hypertensjon og dysregulert glukosemetabolisme.9,10 En annen mulig forklaring for økt risiko for hjerte- og karsykdommer er livsstilsfaktorer som røyking og nedsatt fysisk aktivitet. Symptomer relatert til AD er tett forbundet med nedsatt livskvalitet, søvnforstyrrelser og psykisk stress, som indirekte kan medvirke til en uhensiktsmessig livsstil og systemisk stress. Videre kan legemidler ordinert til behandling av AD bidra til å endre pasienters risikoprofiler. Ytterligere kan pasienter med AD ha en genetisk predisposisjon for enkelte følgesykdommer, men det finnes på det nåværende tidspunktet ikke evidens for felles genetiske loci som kan forklare en sammenheng med hjerte- og karsykdommer. Miljømessige faktorer som luftforurensing og temperatur kan muligens også spille en rolle, men evidensen på dette området er begrenset. I en systematisk oversikt og metaanalyse som ble publisert nylig, fant man at flere studier rapporterte motstridende resultater vedrørende risiko for hjerte- og karsykdommer hos pasienter med AD.11 Overordnet var assosiasjonen ikke signifikant. En begrensning som kan ha vesentlig innflytelse på studieresultatene kan være forskjellige metoder og diagnostiske kriterier som blir brukt for å identifisere pasienter med AD. AD-populasjoner kan defineres...