Blynivåer og multippel sklerose – en case-control-studie

Jan Aaseth | mai 2019 | Psykiatri / Neurologi |

Jan Aaseth
professor emeritus,
forskningsrådgiver,
Forskningsavdelingen,
Sykehuset Innlandet

Ved siden av traumer er demyeliniserende sykdom den hyppigste årsaken til nevrologisk invaliditet hos unge voksne i vår del av verden. Multippel sklerose (MS) er den vanligste demyeliniserende sykdommen. Sykdomsmekanismen ved MS er kompleks og ufullstendig kartlagt,1 og behandlingen er fortsatt mangelfull.  Tap av myelinproduserende oligodendrocytter i sentralnervesystemet er en fellesnevner ved alle typer MS. Mekanismen bak oligodendrocytt-tapet er ukjent. Omfattende genetiske studier har ikke klart identifisert sykdomsassosierte gener utenfor immunsystemet.2 Studier av mekanismene ved MS vanskeliggjøres av at sykdommen kun rammer sentralnervesystemet, som er lite tilgjengelig for biopsi. Vitamin D-nivåer påvirker risiko for å få MS. Vitamin D-nivåer over 100 nmol/L reduserer risikoen for å få MS med mellom 10-70 %, blant annet avhengig av alder.3 Eksponering for tungmetaller som bly eller kvikksølv kan tenkes å utløse eller framskynde sykdommen.4-6 Men korrelasjoner mellom tungmetallnivåer i blodet og MS-utvikling har vært ufullstendig undersøkt. Hensikten med vår studie var å bestemme blodnivåer av bly hos pasienter med MS og se om det det kunne være en assosiasjon med insidensen av sykdommen. Materiale og metoder MS-pasientgruppen ble selektert fra pasienter med såkalt relapsing-remitting sykdom i remisjonsfase. Kontrollgruppen ble selektert blant frivillige som ble matchet med MS-gruppen, med hensyn til alder, kjønn, arbeid og røykevaner. Blodprøvene tatt i EDTA-glass ble undersøkt i en Sysmex XS-800 maskin når det gjaldt hematologi. Og blynivåene ble undersøkt med atomabsorpsjon i et instrument som gjorde bruk av grafittovn. Inklusjonskriterier og metoder er beskrevet mer i detalj i originalpublikasjonen.7 Resultater Studien viste at medianverdi for bly i blod var signikant høyere hos pasienter med MS (38 µg/L, range: 27- 67), sammenliknet med kontrollenes verdier (30 µg/L, range: 11- 49) (p = 0,03) (Tabell 1). Ut ifra studien kunne det ved logistisk regresjonsanalyse beregnes at risikoen for å ha sykdommen økte 1,17 ganger for hver 1 µg/L økning i...