Cannabisbrukere har oftere behov for astmamedisiner

Jørgen G. Bramness | okt 2019 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Jørgen G. Bramness
professor, spesialist i psykiatri, seniorforsker, dr.med.,
Folkehelseinstituttet, Nasjonal kompetansetjeneste
for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NK-ROP),
Sykehuset Innlandet, Hamar,
Institutt for klinisk medisin,
Det helsevitenskapelige fakultet,
UiT Norges arktiske universitet

Tilmann von Soest
professor, forsker,
Forskningssenteret PROMENTA,
Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo,
Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet

Holdninger til cannabis er i endring både i Norge og internasjonalt, og bruk av cannabis anses som mindre farlig nå enn før.1 Dette, sammen med endringer i lovgivning i USA og andre steder, gjør at vi antagelig vil se en økning i bruk.2 At cannabis oftest inntas ved inhalasjon øker sannsynligheten for respiratoriske konsekvenser.3 Bruken av cannabis ser ut til å øke risikoen for bronkitter,4 men antagelig ikke for kronisk obstruktiv lungesykdom.5,6 Det er livlig diskutert om cannabis øker risikoen for astma utover det sigarettrøyking gjør. Astma Kjente risikofaktorer for astma er familiær belastning, allergier, luftveisinfeksjoner,7 luftforurensning9 (inkludert husstøvmidd8), tobakksrøyk9 og overvekt.10 Noen undersøkelser antyder at kvinner har en høyere risiko enn menn.11 Eldre studier antyder at cannabis kan ha en akutt bronkodilaterende effekt.4,12-16 Større og nyere befolkningsbaserte studier peker imidlertid mot en økt forekomst av astma hos cannabisbrukere, også når man kontrollerer for alder, kjønn og røyking.6,17,18 Noen studier viser også en positiv effekt av å slutte med cannabis.19 Risikoen ved cannabis er noe mindre enn for tobakksrøyking.18 Ung i Norge-undersøkelsen På bakgrunn av dette ønsket vi å bruke data fra en langsgående kohort av ungdom som nå er unge voksne («Ung i Norge»;20,21) og undersøke om det å rapportere bruk av cannabis i det siste året predikerte bruk av astmamedisiner (β2-adrenerge reseptoragonister og glukokortikoider til inhalasjon). Data om utleverte medisiner ble tatt fra Reseptregisteret. Ung i Norge er en longitudinell spørreskjemaundersøkelse gjennomført i 4 omganger (1992-2005). De undersøkte var ca. 15 år ved første tidspunkt og de ca. 2600 (60 %) som svarte var i overkant av 28 år ved siste tidspunkt. De fleste opplysningene ble tatt fra første tidspunkt, men opplysninger om røyking og bruk av cannabis ble tatt fra siste.  Av de som svarte anga 1706 (67,1 %) at de aldri hadde brukt cannabis, 518 (20,4...