Redusert nyrefunksjon og hjertesvikt rammer personer med diabetes oftere enn mange har vært klar over. Funksjonssvikt i disse organene opptrer ofte samtidig i et kardiorenalt syndrom med patofysiologiske fellestrekk. Tidlig diagnostikk og spesifikk behandling kan bedre prognosen.

Diabetesbehandling handler i stor grad om å forebygge mot komplikasjoner. Karskade i mange vev på grunn av forhøyet glukose viser seg ganske tidlig ved økt utskillelse av albumin i urinen (albuminuri), som derfor også er en risikomarkør. Personer med albuminuri har således økt risiko for hjerte- og karsykdom, nyresykdom og andre komplikasjoner knyttet til diabetes. Behandling er viktig for å unngå organskader, og SGLT2-hemmere har vist seg å ha nyrebeskyttende effekt. GLP-1-reseptor-agonister later også til å gagne diabetisk nefropati. Begge behandlinger anbefales ved diabetisk nyresykdom i amerikanske/europeiske diabetes-guidelines fra 2020.

Personer med diabetes type 1 rammes oftere av hjertesvikt enn mange har vært klar over. De har en høyere risiko for å utvikle hjertesvikt enn den generelle befolkningen og er ofte yngre når de får hjertesviktdiagnosen. Når vi vet at hjertesvikt er en alvorlig tilstand med dårlig prognose, er det viktig med tidlig diagnostikk og spesifikk behandling som kan bedre prognosen.

Pasienter med diabetes type 2 har økt risiko for hjertesvikt og kombinasjonen av tilstandene er forbundet med økt dødelighet. Fremskritt i forskning på nye antidiabetika har ført til økt oppmerksomhet på risikovurdering for hjertesvikt ved diabetes type 2, da behandlingen i større grad kan skreddersys risikoprofilen.

Pneumokokkvaksinering av eldre

Streptococcus pneumoniae (pneumokokkbakterien) er en hyppig årsak til infeksjoner hos eldre. Det finnes to forskjellige vaksiner som beskytter mot pneumokokksykdom: PKV13 og PPV23. En ny systematisk litteraturgjennomgang viser at begge vaksinene beskytter mot pneumoni og IPD hos eldre. Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer ≥ 65 år vaksineres med PPV23. For de med særlig høy risiko for pneumokokksykdom anbefales både PKV13 og PPV23.

Prevensjon til kvinner i over 40 år

Kvinner har behov for prevensjon i størsteparten av deres fertile liv - i gjennomsnitt 30-35 år. Valg av prevensjonsmetode varierer, unge kvinner oppfordres til å bruke intrauterin prevensjon eller prevensjonsstav som gir høy grad av sikkerhet fordi brukerfeil elimineres. P-pillen er imidlertid den foretrukne metoden hos de unge. Selv om fertiliteten reduseres i løpet av 40 årene, anbefales prevensjon frem til ett år etter menopausen.

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon

Prevensjonsveiledningen

Updates on COVID-19

Faglig Test

Faglig test

Vi anbefaler

Vi anbefaler

Praktisk håndtering av AK-behandling

Speaker: Jess Lambrechtsen

Spilletid: 13:05