Immunresponsen ved cøliaki og andre autoimmune sykdommer har mange likhetstrekk. Gluten driver immunresponsen ved cøliaki, men man vet ikke hva som driver andre autoimmune sykdommer.

Nyere studier tyder på at multimodal behandling med kirurgi og intensiv kjemoterapi kan forbedre prognosen ved kreft i bukspyttkjertelen dramatisk. Slik multimodal behandling krever en tverrfaglig tilnærming, men det synes å foreligge stor variasjon i vurderingene ved sammenlignbare nordeuropeiske sentre.

Ubehandlet cøliaki giver i større grad konsentrasjonsvansker og psykiske symptomer. Symptomnivå er sammenliknbart med IBD-pasienter. Pasientene rapporterte bedring av symptomer etter glutenfri kost.

hepatitt B

WHO har satt et ambisiøst mål om å eliminere virushepatitt som et samfunnshelseproblem innen 2030. Da vil det trenges langt mer følsomme verktøy for å velge ut hvem som trenger behandling. I stedet for å forbeholde behandling til de med avansert cirrhose, så må målet være å hindre utvikling av cirrhose, og dermed i sin tur forebygge både leversvikt og leverkreft

Det er viktig å kartlegge pasientenes perspektiv i kreftomsorgen. PATH-studien viser at norske kreftpasienters pasientforløp er forskjellige, og at omsorgsbehov kan være individuelle og sammensatte. Dette gjelder spesielt i overgangen fra spesialisthelsetjenesten til hverdagslivet som kreftpasient i hjemkommunen.

Grunnet den raske maskinvareutviklingen er tiden inne for å introdusere maskinlæringsverktøy innen assistert medisinsk diagnostikk. Her vektlegges «assistert» – vi har liten tro på at systemet håndterer hele undersøkelsen alene. Det er imidlertid mange parametere å ta hensyn til, og det er viktig å metodisk lete seg frem til den beste løsningen.

#Siste magasin

Updates on COVID-19

ECCO 2019

ECCO 2019

ECCO 2019: Drug survival for biologics...

Speaker: Bjørn Moum

Spilletid: 3:38

ECCO 2019: Treatment of IBD with...

Speaker: Sandra Bohn Thomsen

Spilletid: 4:35

ECCO 2019: Transcriptional profiling of ulcerative...

Speaker: Ruth Paulssen

Spilletid: 2:29

ECCO 2019

#

Gastroenterologi

Bjørn Moum,

Bjørn Moum,
Professor, leder FoU

Jørgen Jahnsen,

Jørgen Jahnsen,
Professor, overlege, dr.med.

Lars Aabakken,

Lars Aabakken,
Professor, overlege, dr.med.

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen,

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen,
Professor, ph.d.

Magnhild Gangsøy Kristiansen

Magnhild Gangsøy Kristiansen
avdelingsoverlege, ph.d.

Odd Helge Gilja,

Odd Helge Gilja,
Professor, overlege,
dr.med., senterleder

Øistein Hovde,

Øistein Hovde,
Førsteamanuensis/seksjonsoverlege, PhD