Lav- og mellominntektsland har den største sykdomsbyrden relatert til HPV. Dette tyder på at det er behov for mer forskning på kommunikasjonsstrategier for HPV-vaksinasjon i disse landende.

influensaliknende sykdom

De fleste land har allerede veldig høy populasjonsclustering, og vil sannsynligvis få høyere og høyere populasjonsclustering i fremtiden. Ifølge denne modellen vil da reiserestriksjoner bli mindre og mindre effektive i å forsinke epidemier, og bli mer og mer effektive i å minke totalt antall smittede. I tillegg er det viktig å ikke neglisjere de urbane områdene ved distribuering av vaksiner. Det kan dermed være fordelaktig å ha holdningskampanjer for vaksinering i urbane områder.

WHO har satt et ambisiøst mål om å eliminere virushepatitt som et samfunnshelseproblem innen 2030. Da vil det trenges langt mer følsomme verktøy for å velge ut hvem som trenger behandling. I stedet for å forbeholde behandling til de med avansert cirrhose, så må målet være å hindre utvikling av cirrhose, og dermed i sin tur forebygge både leversvikt og leverkreft

hepatitt B
hepatitt B

Hiv i Malawi

Våre resultater er en påminnelse om at HIV-positivitet er stigmatiserende, og at tilstanden har mange og kryssende grenser. Dette hindrer partnere i å teste seg som par, på tross av tilgang på enkle og gode tester for HIVST. Vår studie viser at frykt for ikke å mestre HIV-status-ulikheter og det å meddele sin status, er viktige faktorer.

9vHPV reduserer infeksjon, cytologiske forandringer, cervixprosedyrer som kolposkopi og biopsi, samt høygradige forandringer forårsaket av HPV 31, 33, 45, 52 og 58. Den immunologiske profilen var den samme for begge vaksinene for typene HPV 6, 11, 16 og 18. Effekten holdt seg i hele studieperioden opp til 6 år.

Influensavaksiner

Studien bekrefter våre tidligere observasjoner av at signalmolekyler effektivt kan levere influensaantigener til DC og forbedre T-celleresponsen. Den viser også at den typen DC man målstyrer mot – i tillegg til immuniseringssted – kan ha en stor innvirkning på effektiviteten av vaksinen. Hvorvidt dette skyldes ulik sammensetning av DC-typer i muskel kontra hud er fortsatt uvisst, og derfor et spørsmål vi jobber videre med.

#Siste magasin

Updates on COVID-19

#

Infeksjon/Vaksinasjon

Dag Berild,

Dag Berild,
overlege, dr.med., professor

Magnhild Gangsøy Kristiansen,

Magnhild Gangsøy Kristiansen,
avdelingsoverlege, ph.d.

Gunnar Hasle,

Gunnar Hasle,
dr.med., ph.d.