Dette paperet undersøker begrepsvaliditeten til de norske oversettelsene av to screeningverktøy for ADHD – ”The Adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Self-Report Scale (ASRS) og Wender Utah Rating Scale (WURS)”. Forfatterne finner at WURS har bedre screeningegenskaper enn ASRS, til tross for at utvalget i studien ble klinisk vurdert og diagnostisert med ADHD i voksen alder. Både ASRS og WURS anbefales for å screene for ADHD hos voksne.

Psoriasis er en sykdom preget av hudsymptomer og fysiske og psykologiske følgesykdommer. Helsekompetanse er personers evne til å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å kunne treffe kunnskapsbaserte beslutninger relatert til egen helse. Aleksitymi er redusert evne til å gjenkjenne og beskrive følelser. Studieresultatene viser at høyere aleksitymiskår er assosiert med lavere helsekompetanse. Fremtidige studier bør gi spesiell oppmerksomhet til pasienter med psoriasis, aleksitymi og helsekompetanse-begrensninger når de diskuterer behandlingsalternativer.

Anne Christine Poole passionately made an argument for raising awareness in the general practitioner (GP) and general neurology practice, in order to deliver the comprehensive and effective care that migraine patients need. For many patients that suffer from migraine, the disease is seriously disabling and can be extremely painful. Asa consequence, a large number of patients with migraine don’t have the same opportunities in life as others have. Every year, migraine causes millions of days lost from work and school. Underdiagnosed Migraine is underdiagnosed: only an estimated 30-50% of patients with migraine are diagnosed with the disease.1 Moreover, many patients are misdiagnosed with e.g. tension-typeheadache. Dr Faisal Amin from the Danish Headache Center investigated how many GPs and neurologists were able to correctly diagnose 2 cases of migraine without aura (see Boxes). Out of 314 GPs and neurologists from 5 different countries, only 26 (<9%) were able to correctly diagnose these…

AMPA-reseptor-mediert signalering er redusert i hippocampus i en dyremodell for ADHD. Reduksjonen kan gi endret læring og mulig medvirke til kjernesymptomer observert i ADHD.

Migrene er den sykdommen i verden (og i Norge) som gir nest mest funksjonstap i befolkningen, og fordi den er spesielt hyppig blant ungdom og yngre voksne var den den mest invalidiserende sykdom i verden hos personer under 50 år. I denne artikkelen beskrives den faglige verdien av HeadHUNT-studien, hodepinedelen av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Den er unik ved at den har vært gjennomført 3 ganger over 22 år, og dermed gitt kunnskap om hvordan en mengde sykdommer og risikofaktorer påvirker forekomsten av hodepine.

Ungdom med ADHD har ofte sammensatte vansker med komorbide tilstander. Dessuten byr ungdomstiden på spesielle utfordringer som gir risiko for negative utviklingsløp. Selv om medisin kan være en effektiv behandling for pasienter med ADHD i alle aldre, er annen type behandling også nødvendig for mange. Selv pasienter som responderer godt på medisin kan ha restsymptomer som gir redusert funksjon. I denne artikkelen beskrives en ny norsk studie som undersøker effekten av kognitiv atferdsterapi i gruppe for ungdom med ADHD.

#Siste magasin

Psykiatri / Nevrologi

Nr. 2 • mai 2020
11. Årgang
  • Angst og depresjon hos skolebarn
  • Hodepine & Migrene
  • ADHD

Updates on COVID-19

ECTRIMS 2019

#

Psykiatri / Neurologi

Espen Dietrichs,

Espen Dietrichs,
Professor, dr.med.

Kjell-Morten Myhr,

Kjell-Morten Myhr,
Professor, overlege

Lars Tanum,

Lars Tanum,
Seksjonssjef, dr.med.

Maj-Britt Rocio Posserud,

Maj-Britt Rocio Posserud,
Lege, ph.d., postdok

Ole Andreassen,

Ole Andreassen,
Professor, dr.med.