Det er funnet en sammenheng mellom genetisk predisposisjon for schizofreni og behandlingsresistens hos pasienter med psykoselidelser.

Formålet med denne studien var å identifisere subtyper av insomni og deres demografiske og kliniske korrelater. Resultater viser at det er ulikheter i hvilken grad subtypene av insomni påvirker dagliglivet og at det derfor er behov for ulik tilnærming til disse i klinisk praksis. 

Barn med autismespekterforstyrrelser har sosiale og kommunikative problemer så vel som gjentakende atferd. Søvnproblemer er også vanlige, og for å forbedre barnets daglige funksjonsnivå, atferd og familiens trivsel generelt, må man i behandlingen også fokusere på søvn- og søvnvansker.  Autismespekterforstyrrelser (ASF) er preget av kvalitativ forstyrring i sosial interaksjon, og kommunikasjon samt repeterende og stereotyp atferd og forekommer ifølge WHO på verdensplan med en hyppighet hos ca. ett av 160 barn (0,6%), mens det antas at forekomsten i Danmark er ca. 1%. ASF ledsages ofte av andre psykiatriske diagnoser som OCD, angst, ADHD og atferdsforstyrrelser.  Søvnforstyrrelser ses også svært ofte i forhold til psykiatriske problemstillinger, og ofte mer kroniske i forhold til nevropsykiatriske diagnoser som ADHD, atferdsforstyrrelser og ASF.1  Søvnforstyrrelser er klassifisert i henhold til International Classification of Sleep Disorders (ICSD-3),2 og de kan overordnet deles inn i:  • Insomni, som dekker over søvnløshet, innsovningsvansker, mange oppvåkninger og kort søvn. Forsinket søvnfasesyndrom…

Perfluoralkylerte stoffer (PFAS) er en gruppe miljøgifter som antas å ha negativ påvirkning på fosterets nevroutvikling. Vår studie undersøkte mulig sammenheng mellom PFAS målt i mors blod under svangerskapet og mål på kognitive funksjoner og ADHD-symptomer hos barn som var tre og et halvt år gamle. Vår studie viste hovedsakelig få sammenhenger mellom prenatal PFAS-eksponering og ulike mål på nevroutvikling hos barn, bortsett fra noen svake sammenhenger med verbalt og nonverbalt arbeidsminne. Utviklingen av hjerne- og nervesystem under fosterstadiet er sårbar for miljøpåvirkning, spesielt fra giftige kjemikalier. Eksponering for miljøgifter under fosterlivet antas å være en mulig risikofaktor for utvikling av nevroutviklingsforstyrrelser.1,2 Under svangerskapet kan miljøgifter og andre miljøfaktorer virke sammen med genetiske disponeringer og forstyrre fosterets hjerneutvikling.3 Dette kan senere innvirke på barns kognitive funksjoner, samt øke risikoen for utvikling av for eksempel ADHD.1,4 Perfluoralkylerte stoffer (PFAS) er menneskeskapte syntetiske stoffer som anvendes i mange ulike produkter, som teflonpanner, tekstiler,…

Dette paperet undersøker begrepsvaliditeten til de norske oversettelsene av to screeningverktøy for ADHD – ”The Adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Self-Report Scale (ASRS) og Wender Utah Rating Scale (WURS)”. Forfatterne finner at WURS har bedre screeningegenskaper enn ASRS, til tross for at utvalget i studien ble klinisk vurdert og diagnostisert med ADHD i voksen alder. Både ASRS og WURS anbefales for å screene for ADHD hos voksne.

Psoriasis er en sykdom preget av hudsymptomer og fysiske og psykologiske følgesykdommer. Helsekompetanse er personers evne til å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å kunne treffe kunnskapsbaserte beslutninger relatert til egen helse. Aleksitymi er redusert evne til å gjenkjenne og beskrive følelser. Studieresultatene viser at høyere aleksitymiskår er assosiert med lavere helsekompetanse. Fremtidige studier bør gi spesiell oppmerksomhet til pasienter med psoriasis, aleksitymi og helsekompetanse-begrensninger når de diskuterer behandlingsalternativer.

#Siste magasin

Psykiatri / Nevrologi

Nr. 2 • mai 2020
11. Årgang
  • Angst og depresjon hos skolebarn
  • Hodepine & Migrene
  • ADHD
#

Psykiatri / Neurologi

Espen Dietrichs,

Espen Dietrichs,
Professor, dr.med.

Kjell-Morten Myhr,

Kjell-Morten Myhr,
Professor, overlege

Lars Tanum,

Lars Tanum,
Seksjonssjef, dr.med.

Maj-Britt Rocio Posserud,

Maj-Britt Rocio Posserud,
Lege, ph.d., postdok

Ole Andreassen,

Ole Andreassen,
Professor, dr.med.