Nakkesmerter forekommer hos en høy andel personer med migrene som også lider av spenningshodepine. Sammenlignet med friske mennesker hadde denne gruppen lavere nivåer av fysisk aktivitet, lavere velvære, høyere stressnivåer og dårligere selvvurdering. Generelt har de ofte et lavt nivå av fysisk aktivitet, men cardio trening kan forbedre sine symptomer.  I henhold til de internasjonale diagnostiske kriteriene (ICHD-3)1 defineres migrene som anfall med hodepine som varer mellom fire og 72 timer, med moderat til alvorlig smerteintensitet av pulserende/bankende, ensidig lokalisering, forverring i fysisk aktivitet, og ledsaget av kvalme og/eller lys- og lydfølsomhet. Spenningshodepine er definert som anfall med hodepine som varer mellom 30 minutter og syv dager, med en liten til moderat smerteintensitet av pressing/strammende natur, bilateral lokalisering, ingen forverring i fysisk aktivitet og kan ledsages av lys eller lydoverfølsomhet, men ingen kvalme.1 Nakkesmerter er definert som smerte lokalisert i nakkeområdet med eller uten utstråling til hode, kropp og overarmer.2 Migrene…

Revmatisk sykdom i seg selv kan påvirke menns fruktbarhet negativt. Mens er mulige negative effekter av legemidler på spermatogenese, graviditet og barnets helse er bare delvis studert hos menn som gjennomgår behandling. Hovedstudier er nødvendig. Familieplanlegging og reproduktiv helse bør også diskuteres med mannlige pasienter, spesielt når de behandles med legemidler som kan ha innvirkning påderes reproduktive helse. Informasjon er spesielt viktig når menn starter behandling som har vist seg å ha teratogene effekter på gravide kvinner. Misforståelser av effekten av slike legemidler kan føre til abort uten begrunnelse. Rundt 15 % av par er infertil. Infertilitet i et parforhold er definert som svikt å bli med barn i løp av et år til tross for regelmessig samleie. Årsaken av infertilitet kan ligge hos begge partnere og årsakene er mangfoldige. Kronisk sykdom kan føre til en negativ påvirkning av mannens fertilitet grunnet sykdomsaktivitet og symptomer som nedsetter seksuell aktivitet, likedan…

Artrose i kneleddene gir smerter og ubehag i kneet. Med billeddiagnostikk finnes ingen korrelasjon mellom objektive funn og opplevd smerte. Der er ingen endring i trykkfølsomhet hos pasienter med kne-leddgikt, verken over det smertefulle kneet eller et perifert anatomisk sted, men likevel er det en endring i subjektiv smerteopplevelse. Fremtidige studier bør undersøke dette nærmere, med henblikk på forklaring av endring i smerteopplevelse. Bare på denne måten kan vi utvikle større behandlingseffekt.  Kneleddsartrose er karakterisert av smerte og ubehag i kneområdet, og ved bruk av billeddiagnostikk finner man ingen korrelasjon mellom objektive funn (det vil si MR og røntgen) og opplevd smerte.1  Etiologien til kneleddsartrose er ikke fullt ut kartlagt, selv om det finnes evidens for at både lokale (det vil si cytokiner, vekstfaktorer og inflammatoriske celler) og sentrale faktorer (det vil si sental sensitisering) bidrar til smertebildet disse pasientene opplever.2 Det finnes derfor ingen kurativ behandling for denne diagnosen,…

Prostatakreft og osteoporose

I de mer enn 4 300 danske menn som er diagnostisert med prostatakreft årlig, er kastrering en vanlig form for behandling. Kastrering er dermed gjort for omtrent en av tre med prostatakreft, og det er vanligvis gitt av kurativ strålebehandling. Menn som er medisinsk eller kirurgisk kastrert bør systematisk undersøkes for osteoporose og, om nødvendig, behandlet for dette, primært for å forhindre utvikling av osteoporose-relaterte brudd som ellers kan ha alvorlige konsekvenser. Menn med prostatakreft behandlet med medisinsk eller kirurgisk kastrering har økt risiko for å utvikle osteoporose og bør undersøkes og behandles for dette. Mer enn 4 300 danske menn blir diagnostisert med prostatakreft hvert år, og over 40 000 lever for tiden med sykdommen. Kirurgisk eller medisinsk kastrering er en av hjørnesteinene i behandlingen, og omtrent en av tre menn med prostatakreft vil bli kastrert under sykdommen. Kastrasjonsbehandling gis ved kurativ strålebehandling eller til pasienter med flere sykdommer.…

Smerte, fysisk funksjon eller negative mentale symptomer oppleves ofte av kreftpasienter, og disse erfaringene har vært gjenstand for helsevitenskapelig forskning i flere tiår. Det er imidlertid først de siste årene at bruke resultatene av denne forskningen for kvalitetssikring i helsevesenet under ”pasientrapporterte resultater” (PRO). Pro har dermed vist at det kan forbedre kreftbehandling, og det er en forutsetning for profesjonelle pasientsentrert behandling. Oppfatningen av pasientenes erfaring med ulike helserelaterte fenomener, som smerte, fysisk funksjon eller negative psykiske helsesymptomer, har blitt brukt i helsevitenskapelig forskning i flere tiår. Likevel er det først de siste årene at slike kvalitetssikringsmål for helsevesenet systematisk er utviklet, brukt og anbefalt under navnet "pasientrapporterte resultater" (PRO). Ifølge Food and Drug Administration (FDA) er PRO en definert som "enhver rapportering av pasientens helsetilstand som stammer direkte fra pasienten uten at pasientens respons tolkes av en kliniker eller annen person".1 Det er flere potensielle fordeler ved systematisk bruk…

Kjempecellearteritt (GCA) er mer enn temporalisarteritt, og gir varig skade hos mange pasienter. Det er viktig å søke samtidig affeksjon av store kar. Ofte er selve behandlingen årsak til dette.

#Siste magasin

Revmatologi

Nr. 2 • mai 2020
11. Årgang
  • Smerter
  • Livskvalitet
  • Trening

Updates on COVID-19

Vi anbefaler

Vi anbefaler

Biotilsvarende legemidler

Speaker: Tore Kvien & Josef Smolen

Spilletid: 9:36

#

Revmatologi

Audun Stubhaug,

Audun Stubhaug,
professor, dr.med.,
avdelingsleder

Hilde Berner Hammer,

Hilde Berner Hammer,
ass. avdelingsoverlege,
dr.med.

Silje Endresen Reme,

Silje Endresen Reme,
psykolog, ph.d.,