Diabetes som mulig risikofaktor for korsryggsmerter – HUNT-studien

Ingrid Heuch | Mar 2020 | Diabetes / Hjerte-Kar | Revmatologi |

Ingrid Heuch
forsker, ph.d.,
Avdeling for forskning og utvikling,
Nevroklinikken,
Oslo universitetssykehus

SAMMENDRAG Korsryggsmerter er et helseproblem. Risikofaktorer bør undersøkes. Det ser ut til å være en statistisk sammenheng mellom diabetes og korsryggsmerter. Studien undersøker diabetes som en mulig risikofaktor for kroniske korsryggsmerter ved bruk av data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), og viser at menn med diabetes kan ha økt risiko for kroniske korsryggsmerter. Flere andre kohorter bør undersøkes med tilsvarende problemstilling.  Korsryggsmerter utgjør et betydelig helseproblem i dagens samfunn, og det er viktig å undersøke mulige risikofaktorer. En statistisk sammenheng mellom diabetes og korsryggsmerter er funnet i befolkningsstudier.1,2 Noen studier har også antydet en sammenheng mellom økt blodsukker og korsryggsmerter.3,4  Dyremodeller har antydet en sammenheng mellom type 2 diabetes og strukturelle forandringer i virvelsøylen,5 og mellom en prediabetisk tilstand og degenerative forandringer i ryggvirvelstrukturen.6 Hensikten med studien vår var å se på diabetes som mulig risikofaktor for kroniske korsryggsmerter ved bruk av data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.7 Metode Studien bygger på den andre og tredje Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT2 (1995-1997) og HUNT3 (2006-2008), som fant sted med 11 års mellomrom.8 Alle som var fylt 20 år og bosatt i Nord-Trøndelag ble invitert til å delta i HUNT2, og tilsvarende i HUNT3. På grunn av mindre deltagelse i de lavere og høyere aldersgruppene ble vår studie begrenset til deltagere i gruppen 30-69 år, da disse deltok i HUNT2.  Deltagerne opplyste om kroniske korsryggsmerter og diabetes på spørreskjema, og de fikk invitasjon til å delta på en klinisk undersøkelse.  Et spørsmål i HUNT2-spørreskjemaet var: «Har du eller har du hatt diabetes?». I en tidligere valideringsstudie som sammenlignet selvrapportert diabetes i HUNT1 med registrering av diagnose hos allmennleger, ble det vist at selvrapportering hadde utmerket positive (96,4 %) og negative (99,7 %) prediktive verdier.9 Fra besvarelser av spørreskjemaene i HUNT2 og HUNT3 brukte vi informasjon om kroniske korsryggsmerter, definert som korsryggsmerter av varighet...