Endret glutamatreseptor-­funksjon i hippocampus i en dyremodell for ADHD

Tiril Medin | Jun 2020 | Psykiatri / Neurologi |

Tiril Medin
førsteamanuensis,
Fakultet for helsevitenskap,
OsloMet

Vidar Jensen
forsker,
Det medisinske fakultet,
UiO

Jon Storm-Mathisen
professor emeritus,
Det medisinske fakultet,
UiO

Linda Hildegard Bergersen
professor,
Det odontologiske fakultet,
UiO

Hjernens signaleringssystem har vært i fokus i ADHD-forskningen, og et vanlig medikament, metylfenidat, virker blant annet ved å øke sentral ekstracellulær konsentrasjon av dopamin. imidlertid har det glutamaterge signaleringssystemet også fått oppmerksomhet i senere tid. Studiet her viser at AMPA-reseptor-mediert signalering er redusert i hippocampus, og kan gi endret syn på kjernesymptomer observert i ADHD. Det dopaminerge signaleringssystemet i hjernen har vært i fokus i ADHD-forskningen. Metylfenidat, som er et vanlig medikament i behandling av ADHD, virker blant annet ved å øke sentral ekstracellulær konsentrasjon av dopamin. Det glutamaterge signaleringssystemet har imidlertid fått oppmerksomhet i senere tid. Glutamat er den vanligste eksitatoriske nevrotransmitteren i hjernen. Glutamaterge α-amino-3-hydroksy-5-metyl-4-isoksazolpropionsyre (AMPA)-reseptorer er hovedansvarlige for basal eksitatorisk synaptisk signaloverføring og reseptorene er spesielt sterkt utrykt i den postsynaptiske membranen i synapser på spinae på nevroner. AMPA-reseptorer spiller en viktig rolle i både korttids og langtids synaptisk plastisitet i hjernen, som er sentrale prosesser i læring og hukommelse. Dysfunksjon i det glutamaterge signaleringssystemet i hjernen kan ha negativ innvirkning på læringsevnen og muligens lede til kjernesymptomer for ADHD,1 som inkluderer oppmerksomhetsvansker, impulsivitet og hyperaktivitet. I en studie publisert i tidsskriftet Behavioural Brain Research (2018) undersøkte vi om det var endringer i uttrykket og funksjonen til AMPA-reseptorer i hippocampus i en dyremodell for ADHD.2  Metode I vår studie benyttet vi spontaneously hypertensive rat (SHR), som er den mest brukte og best validerte dyremodellen for ADHD. Denne rottemodellen viser alle de tre atferdssymptomene som karakteriserer ADHD.  I den aktuelle studien ble AMPA-reseptor-mediert synaptisk signalering i hippocampus undersøkt ved elektrofysiologiske registreringer in vitro i hjerneskiver fra SHR og kontrollrotter (Wistar Kyoto, WKY). I tillegg ble tettheten av AMPA-reseptorer kvantitert i spinae på nevroner i hippocampus på hjernesnitt fra SHR og WKY, ved bruk av elektronmikroskopi. Resultat Våre hovedfunn viste at AMPA-reseptor-mediert synaptisk signalering var signifikant redusert med 16-36 % i hippocampus i...