Er bronkial reaktivitet en risikofaktor for å utvikle kols?

Ane Johannessen | Feb 2019 | Fastleger | Lungemedisin |

Ane Johannessen
førsteamenuensis,
Universitetet i Bergen

Alessandro Marcon
forsker,
Universitetet i Verona

Høy bronkial reaktivitet er vanlig hos kols-pasienter, og det er assosiert med både dårligere prognose og mortalitet. Fram til nå har det imidlertid ikke vært klart om bronkial reaktivitet er en prediktor for kols, eller om det tvert imot er en konsekvens av sykdommen, forårsaket av strukturelle og funksjonelle endringer i luftveiene. Bronkial reaktivitet er evnen luftveiene har til å trekke seg sammen når de utsettes for kalde temperaturer, aeroallergener eller andre irritanter. De fleste astma-pasienter har en unormalt stor reaksjon på slike irritanter, og bronkial reaktivitet brukes derfor ofte i diagnostisering av astma. I en analyse som inngår i det EU-finansierte Ageing Lungs in European Cohorts prosjektet (www.alecstudy.org, grant agreement No. 633212), har vi nylig forsøkt å få klarhet i dette – gjennom å undersøke om økt bronkial reaktivitet er en risikofaktor for kols som kommer forut for sykdommen i tid.1 Studiebefolkningen For å besvare denne problemstillingen har vi benyttet data fra to store prospektive multisenter befolkningsbaserte kohortstudier, hvor data ble samlet inn i tre faser i tidsrommene rundt år 1991, 2001 og 2011: European Community Respiratory Health Survey (ECRHS, se www.ecrhs.org) og Swiss Cohort Study on Air Pollution and Lung and Heart Diseases in Adults (SAPALDIA, se www.sapaldia.ch). Ved alle tre tidspunkt ble informasjon om helse og livsstil samlet inn gjennom detaljerte intervjuer, og spirometri ble gjennomført (uten bronkodilatasjon). På det tredje tidspunktet ble også post-bronkodilator spirometri gjennomført. Provokasjonstest med metakolin ble gjennomført ved første undersøkelsestidspunkt. De viktigste variablene Hovedprediktor i analysen var bronkial reaktivitet ved første undersøkelsestidspunkt, definert ut fra en dose-respons-tankegang i tråd med en metode brukt av O’Connor og medarbeidere:2 % nedgang i FEV1 ved provokasjonstest dividert på den totale metakolin dosen, målt individuelt. I analysene delte vi denne variabelen inn i fem kategorier (kvintiler) fra lavest til høyest reaktivitet. Siden formålet vårt var å...