Er eksessiv tretthet på dagtid assosiert med migrene/hodepine-frekvens i den norske befolkningen?

Michael Bjørn Russell | Jun 2019 | Psykiatri / Neurologi |

Michael Bjørn Russell
professor, overlege, ph.d., dr.med.sci,
Forskningssenteret,
Akershus universitetssykehus HF og
Campus AHUS,
institutt for indremedisinsk forskning,
niversitet i Oslo

Hodepine er den hyppigste type av smerte hos mennesket. Stort sett alle har opplevd å ha hodepine. Omkring 20-25 % har migrene, kvinner har det dobbelt så hyppig som menn, mens omkring 3 % av befolkningen har kronisk hodepine, som igjen er hyppigere hos kvinner enn menn. Eksessiv tretthet på dagtid forekommer hos 8-30 % av befolkningen.  Denne studien undersøkte assosiasjonen mellom eksessiv tretthet på dagtid og migrene/hodepine-frekvens. Metode Spørreskjema ble sendt til 40 000 nordmenn mellom 20 og 80 år med bolig i Akershus, Hedmark eller Oppland. Deltakerne fylte ut et spørreskjema på en side med spørsmål om allergi, angina pectoris, astma, behandling for søvnforstyrrelse, BMI, depresjon, diabetes, hodepinefrekvens, hypertensjon, migrene, myokardinfarkt, røyking, slag og søvnlengde. Respondenter fylte også ut Epworth søvnighetsskala. Bivariate og multivariate logistiske regresjonsanalyser brukte eksessiv tretthet på dagtid som avhengig variabel. Hodepinefrekvens, migrene, alder, kjønn, BMI og depresjon var uavhengige variabler. REK hadde ingen innvendinger mot studien. Resultat 21 177 av de 40 000 respondentene svarte på spørreskjemaet, hvilket er en svarprosent på 53 %. Omkring 17 % hadde eksessiv tretthet på dagtid, mens 27 % hadde migrene og 77 % hadde hatt hodepine innenfor det siste året. Migrene var umiddelbart assosiert med eksessiv tretthet på dagtid med odds ratio på 1,42 (95 % konfidensintervall 1,31-1,54), men denne assosiasjon ble redusert til odds ratio 1,11 (95 % konfidensintervall 1,01-1,22), da resultatet ble justert for alder, kjønn, BMI og depresjon. Når resultatet i tillegg ble justert for allergi, angina pectoris, astma, behandling for søvnforstyrrelse, diabetes, hypertensjon, myokardinfarkt, røyking, slag og søvnlengde, forsvant assosiasjonen mellom migrene og eksessiv tretthet på dagtid. Da ble odds ratio 1,08 (95 % konfidensintervall 0,96-1,21).  Hodepinefrekvens ble gruppert som ingen, 1-11, 12-30, 31-84, 85-179 og >180 dager per år. Hodepinefrekvens var assosiert med eksessiv tretthet på dagtid i alle analysene justert for...