Förbättrad diagnostik av prostatacancer med Stockholm3-testet och riktade prostatabiopsier

Tobias Nordström | Apr 2019 | Onkologi /hematologi |

Tobias Nordström
urolog, fil.dr,
Kirurg- och urologkliniken,
Danderyds sjukhus,
Institutionen för medicinsk
epidemiologi och biostatistik,
Karolinska institutet

I Sverige diagnostiserades 10 474 män med prostatacancer 2016. Cirka 5 procent av männen i Sverige kan förväntas avlida med prostatacancer som dödsorsak. Det är nu flera år sedan studien ERSPC visade att tidig diagnostik av prostatacancer i form av screening med blodprovet prostataspecifikt antigen (PSA) minskar risken att avlida av prostatacancer och att drabbas av avancerad sjukdom med metastaser.1 Prostatacancerdiagnostiken har därefter utvecklats fort och flera diagnostiska hjälpmedel har föreslagits kunna öka precisionen för att hitta behandlingskrävande prostatacancer. Stockholm3-testet Ett exempel är blodprovet Stockholm3-testet som använder en kombination av klinisk information, proteinnivåer och genetisk information för att identifiera behandlingskrävande prostatacancer. Stockholm3-testet har visats detektera lika många män med behandlingskrävande prostatacancer samtidigt som det leder till en betydligt minskad överdiagnostik och färre genomförda vävnadsprover jämfört med såväl screening med PSA som klinisk användning utan screening.2 Magnetresonanstomografi och riktade prostatabiopsier Ett annat exempel är riktad vävnadsprovtagning med stöd av magnetresonanstomografi (MR). Under 2018 publicerades PRECISION-studien3där man visar att användande av MR-riktade biopsier i stället för traditionella, systematiska biopsier på liknande manér ökar detektionen av signifikanta cancerfall, men minskar överdiagnostiken och antalet genomförda biopsitillfällen. MR-riktade biopsier förväntas nu införas brett, men såväl genomförande av MR-undersökning som radiologisk granskning är resurskrävande. STHLM3MR-projektet Projektet STHLM3MR genomförs i två delar med målet att undersöka hur strategin att först genomföra ett Stockhom3-test för att selektera män till MR-riktade biopsier presterar jämfört med traditionell dia- gnostik. Resultat från den första fasen av STHLM3MR fokuserar på jämförelsen med dagens diagnostik och publiceras i European Urology.4 STHLM3MR Fas1 inkluderar 532 män planerade för biopsi av prostata eller MR med sikte på riktade biopsier vid någon av tre studieplatser (Tønsberg, Oslo eller Stockholm). Alla deltagare genomgick såväl Stockholm3-test, MR och riktade biopsier mot prostatalesioner (PIRADSv2 ≥3) som systematiska biopsier. MR-undersökningen som användes genomfördes med 1,5 Tesla, utan intravenös kontrast, och tog...