Forekomsten av angst, depresjon og bruk av alkohol og hypnotika varierer i ulike insomni subtyper

Ingrid Bjorøy | Okt 2020 | Fastleger | Psykiatri / Neurologi |

Ingrid Bjorøy
stud.med.,
Institutt for global helse
og samfunnsmedisin,
Universitetet i Bergen

Vilde A. Jørgensen
stud.med.,
Institutt for global helse
og samfunnsmedisin,
Universitetet i Bergen

Ståle Pallesen
professor,
Institutt for samfunnspsykologi,
Universitetet i Bergen
og Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer,
Haukeland Universitetssykehus

Bjørn Bjorvatn
professor,
Institutt for global helse
og samfunnsmedisin,
Universitetet i Bergen
og Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer,
Haukeland Universitetssjukehus

Formålet med denne studien var å identifisere subtyper av insomni og deres demografiske og kliniske korrelater. Resultater viser at det er ulikheter i hvilken grad subtypene av insomni påvirker dagliglivet og at det derfor er behov for ulik tilnærming til disse i klinisk praksis.  Insomni er den hyppigst forekommende søvnlidelsen i den voksne befolkningen, med en prevalens på 5,8-20 % når den operasjonaliseres i tråd med diagnostiske kriterier.1-4 Å være kvinne, eldre, ha lav utdannelse og å være separert, skilt eller enke/enkemann er kjente risikofaktorer for insomni.3,5-7 Flere forsøk har blitt gjort på å dele insomni inn i subtyper.8-12 Den mest brukte inndelingen baserer seg på når søvnproblemene forekommer (innsovning, opprettholdelse, tidlig morgenoppvåkning).13-14 Det finnes imidlertid lite forskning som undersøker om for eksempel risikofaktorer for insomni er forskjellig for ulike subtyper av insomni. Tidlig morgenoppvåkning er historisk sett på som et kjernesymptom på depresjon.15 Flere studier støtter dette,16-17 men andre studier har imidlertid funnet at innsovningsvansker14,18 eller blandede subtyper6,11 er sterkere assosiert med depresjon enn tidlig morgenoppvåkning. Angst og bruk av alkohol og hypnotika har også en klar sammenheng med insomni.3,6-7,19-20 Det finnes derimot lite forskning som ser på sammenhengen mellom subtyper av insomni og disse faktorene. Vi anser det som klinisk verdifullt å kunne identifisere subtyper av insomni, som oftere viser et kompliserende forløp med angst, depresjon og et høyere forbruk av alkohol og hypnotika. Det vil også være verdifullt å identifisere demografiske variabler som er assosiert med de aktuelle subtypene av insomni. Formålet med denne studien var derfor å identifisere subtyper av insomni og deres demografiske og kliniske korrelater. Metode Studien var basert på et nettbasert spørreskjema som har vært tilgjengelig på nettsidene til Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (sovno.no) siden februar 2012. Spørreskjemaet målte selvrapporterte søvnproblem. Materialet som er brukt i studien ble hentet ut i januar 2019. Da hadde 113 887 personer svart på hele eller...