Helsetjeneste for voksne med ADHD – brukertilfredshet og betydning av psykoedukasjon

Berit Skretting Solberg | mai 2019 | Psykiatri / Neurologi |

Berit Skretting Solberg
barne- og ungdomspsykiater/
psykiater, ph.d-kandidat
Institutt for biomedisin/
Institutt for global helse og
samfunnsmedisin,
Universitetet i Bergen

Jan Haavik
psykiater, ph.d., professor,
Institutt for biomedisin,
Universitetet i Bergen

Anne Halmøy
psykiater, ph.d.,
Psykiatrisk divisjon,
Haukeland universitetssykehus

Vi ønsket å undersøke hvordan voksne med ADHD som har vært pasienter ved distriktspsykiatrisk sentre (DPS) opplever helsetjenesten de tilbys. Studier på langtidsoppfølging av personer med ADHD understreker betydningen av kontinuerlig behandling, og god og stabil oppfølging i helsetjenesten. Det er mange som faller ut av poliklinisk oppfølging blant tenåringer og voksne med ADHD.1,2 Det er også økende etterspørsel etter ikke-farmakologisk intervensjon ved ADHD,3 selv om medikamentell behandling har vist seg å være effektiv når det gjelder å redusere ADHD-symptomer både hos barn og voksne.4-8  For å evaluere helsetjenesten er det viktig å inkludere brukerperspektivet. Brukerperspektivet har vist seg å være bedre til å måle kvaliteten på helsetjenesten enn mål som kun innebærer evaluering fra klinikere.9 Pasientorientert helsetjeneste er i fokus i flere europeiske land, inkludert Norge. Tilbakemelding fra pasienter kan brukes til å bedre kvalitet i helsetjenesten. Samtidig kan undersøkelse av pasienttilfredshet også være en nyttig del av individuell behandlingsplanlegging.10 I det nylig innførte pakkeforløpet for utredning og behandling i psykisk helsevern for voksne (januar 2019) er brukerperspektivet særlig framhevet. Det forventes at virksomhetene systematisk og fortløpende registrerer og implementerer pasientenes egen evaluering av behandlingen.11  Tilfredshet med helsetjenesten har vært knyttet til bedre etterlevelse av behandling (compliance) og bedre behandlingsutfall.12,13 Særlig innen psykisk helsevern har grad av informasjon om diagnose og behandling blitt identifisert som en viktig faktor for pasienttilfredshet.14-15  I 2005 ble de første retningslinjene for utredning og behandling av ADHD utgitt i Norge. Likevel har ikke helsetjenesten for voksne med ADHD blitt systematisk evaluert, hverken i Norge eller i andre land. Vi utførte derfor en undersøkelse av en gruppe voksne med ADHD som hadde vært polikliniske pasienter ved DPS i bergensområdet mellom 2005 og 2011. Målet med studien var å evaluere deres tilfredshet med helsetjenesten, og finne ut hva som kunne predikere tilfredshet, og på den måten...