Hjertesvikt ved diabetes type 1 – en glemt komplikasjon?

Kari Anne Sveen | Jun 2020 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Kari Anne Sveen
overlege, PhD,
Avd. for endokrinologi,
sykelig overvekt og
forebyggende medisin,
Oslo universitetssykehus

Personer med diabetes type 1 rammes oftere av hjertesvikt enn mange har vært klar over. De har en høyere risiko for å utvikle hjertesvikt enn den generelle befolkningen og er ofte yngre når de får hjertesviktdiagnosen. Når vi vet at hjertesvikt er en alvorlig tilstand med dårlig prognose, er det viktig med tidlig diagnostikk og spesifikk behandling som kan bedre prognosen. Hjertesvikt er et klinisk syndrom karakterisert ved redusert evne til å drive ut (systolisk hjertesvikt) eller fylle ventrikkelen med blod ved normale trykk (diastolisk hjertesvikt). Risikoen for hjertesvikt er økt ved diabetes type 1. Data fra det svenske diabetesregisteret har vist at personer med diabetes type 1 er så mye som fire ganger økt risiko for hjertesvikt sammenliknet med den generelle befolkningen.1 Antall nye tilfeller av hjertesvikt ved diabetes type 1 i aldersgruppen 41 til 45 år var den samme som i den generelle befolkningen mellom 55 til 64 år.2 Høyt blodsukker over tid er assosiert med økt risiko for sykehusinnleggelse for hjertesvikt ved diabetes type 1.2,3 Årsaksforklaringer Dårlig blodsukkerregulering og nedsatt nyrefunksjon er noen av hovedårsakene til den økte risikoen for hjertesvikt ved diabetes type 1.1 Hyperglykemi spiller trolig en større rolle i hjerte-karsykdom og hjertesvikt enn den gjør ved diabetes type 2. Andre modifiserbare risikofaktorer som også forbundet med risiko for hjertesvikt er røyking, høyt blodtrykk og overvekt. En generell trend er at kroppsmasseindeksen (KMI) har økt i befolkningen, dette gjelder også for personer med diabetes type 1, og er en risikofaktor som bør få ekstra oppmerksomhet fremover.4Hva med lipidnivåene, er det også viktig i hjertesviktutvikling? I en subgruppenaalyse fra en svensk registerstudie av 18,281 pasienter (87 % av populasjonen) fant man at også høyere HDL kolesterol var assosiert med lavere risiko for hjertesvikt, men det ble ikke funnet noen assosiasjoner til LDL kolesterol.2 Mikrovaskulære senkomplikasjoner er forbundet med...