Hjertesvikt ved diabetes type 2 – en undervurdert komplikasjon

Peder L. Myhre | Jun 2020 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Peder L. Myhre
MD, PhD,
Avdeling for hjertemedisin og
Kardiovaskulær forskningsgruppe,
Akershus Universitetssykehus,
Universitetet i Oslo

Pasienter med diabetes type 2 har økt risiko for hjertesvikt og kombinasjonen av tilstandene er forbundet med økt dødelighet. Fremskritt i forskning på nye antidiabetika har ført til økt oppmerksomhet på risikovurdering for hjertesvikt ved diabetes type 2, da behandlingen i større grad kan skreddersys risikoprofilen. Diabetes type 2 er en uavhengig risikofaktor for utvikling av hjertesvikt, og risikoen er anslått å være over dobbelt så høy hos menn, og over fem ganger så høy hos kvinner med diabetes.1,2 Tilsvarende har opptil 40 % av pasienter med hjertesvikt diabetes.2 Om det er en kausal sammenheng mellom diabetes type 2 og hjertesvikt, eller om det bare er en hyppig komorbid tilstand, er uklart. Det hersker imidlertid ingen tvil om at sentrale patogene faktorer, som aterosklerose og hypertensjon, forverres ved diabetes. Prognosen til hjertesviktpasienter er da også dårligere ved samtidig diabetes type 2, og dette gjelder både ved redusert og bevart ejeksjonsfraksjon.3 Til tross for en reduksjon i forekomsten av kardiovaskulære hendelser hos diabetes type 2 de siste tiårene, er det fremdeles en betydelig residualrisiko forbundet med tilstanden sammenlignet med alders- og kjønnslike individer.4 Det virker imidlertid som diabetikere uten andre risikofaktorer kun har en liten eller ingen økt risiko for hjerteinfarkt, slag og død. Dette er i kontrast til risikoen for hjertesvikt som er betydelig økt hos diabetikere uavhengig av andre risikofaktorer.5 Sammenhengen mellom diabetes type 2 og hjertesvikt virker med andre ord å være mer fundamental enn for andre kardiovaskulær komplikasjoner. Dette støttes av data fra befolkningsstudier som har vist at risikoen for hjertesvikt øker i takt med økende HbA1chos pasienter med diabetes,6 men også hos individer uten diabetes type 2.7 Sammenhengen mellom HbA1cog risiko for hjertesvikt er dessuten uavhengig av hypertensjon, overvekt og andre tradisjonelle risikofaktorer som indikerer en direkte effekt av hyperglykemi på hjertesviktutvikling. Dette støttes videre av studier på hjertefunksjon, som...