Høydosert strålebehandling ved småcellet lungekreft i begrenset stadium

Bjørn Henning Grønberg | Okt 2020 | Lungemedisin | Onkologi /hematologi |

Bjørn Henning Grønberg
Professor, Overlege,
Institutt for klinisk og
molekylær medisin, NTNU,
Kreftklinikken, St. Olavs hospital

Cytostatika og thoraxbestråling til 45 Gy har vært standard behandling for småcellet lungekreft i begrenset stadium i over 20 år. En skandinavisk studie som ble presentert muntlig på årets ASCO- og ESMO-kongresser viser en betydelig overlevelsesgevinst av å gi høyere stråledoser (60 Gy), og behandlingen ga ikke mer bivirkninger. Småcellet lungekreft (SCLC) utgjør kun ca. 15 % av alle lungekrefttilfeller, men på grunn av den høye insidensen av lungekreft og den aggressive biologien er det estimert at SCLC forårsaker ca. 4 % av alle kreftrelaterte dødsfall. SCLC er som regel meget rasktvoksende og har et mye høyere metastasepotensiale enn de fleste andre solide kreftformer. Basisbehandlingen er cytostatika (platinum/etoposide). Samtidig strålebehandling forlenger overlevelsen og tilbys dersom alle lesjoner kan inkluderes i et tolerabelt strålefelt (begrenset sykdom, limited stage, LS). Ca. 25 % blir kurert. Profylaktisk strålebehandling (prophylactic cranial irradiation, PCI) reduserer risikoen for hjernemetastaser og forlenger overlevelsen hos de som responderer på kjemoradioterapi. Nesten all lungekreftforskning er konsentrert om ikke-småcellet lungekreft, og det har ikke vært noen fremskritt i behandlingen av LS SCLC siden hyperfraksjonert, akselerert thoraxbestråling med 1,5 Gy x 30 (2 fraksjoner per dag)1 og PCI ble introdusert i 1999.2 Manglende lokal kontroll er en årsak til residiv og død av SCLC. Det er antatt at det å øke dosen ved thoraxbestrålingen gir bedre lokal kontroll og overlevelse, men hittil er ikke dette vist i noen randomisert studie. Fra 2014-2018 gjennomførte vi en skandinavisk randomisert fase II studie ved 22 sykehus i Norge, Sverige og Danmark. Hovedmålet var å undersøke om den høyere dosen forlenget overlevelsen, og det primære endepunktet ble definert som 2-års overlevelse. I de fleste studier på LS SCLC er median overlevelse kortere enn 2 år. Sekundære endepunkt var toksisitet, responsrater, progresjonsfri overlevelse (PFS) og helserelatert livskvalitet. Alle pasienter fikk 4 kurer med cisplatin eller carboplatin pluss...