Hva vet vi om atrieflimmer og risiko for hjerneslag hos pasienter med hypertrofisk kardiomyopati?

Dan Atar | mai 2019 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Dan Atar
professor dr.med., dr.med.h.c.,
overlege i kardiologi og forskningssjef,
Medisinsk klinikk,
Oslo universitetssykehus HF
og Universitetet i Oslo

Den hyppigste primære sykdom i myokardiet er hypertrofisk kardiomyopati. Den ble beskrevet for første gang for 60 år siden som en raritet,1 men har etter innførelsen av ekkokardiografien vist seg å være overraskende utbredt.2 Man regner med at opptil 1 av 500 personer i befolkningen kan ha denne sykdommen.  Hypertrofisk kardiomyopati er betinget i genetiske mutasjoner som medfører ekspresjon av abnorme kontraktile proteiner i myokardiet. Over 1400 av disse mutasjonene, knyttet til 11 ulike kardiale gener, er blitt identifisert og karakterisert, og store studier har sågar klart å kartlegge langtids mortalitetsrisiko for pasienter som har noen av de mest vanlige mutasjonene. En karakteristisk hemodynamisk forandring hos pasienter med hypertrofisk kardiomyopati er diastolisk dysfunksjon av venstre ventrikkel. Dette kan medføre dilatasjon av venstre atrium, og kan være en medvirkende årsak til at flere pasienter med hypertrofisk kardiomyopati utvikler atrieflimmer enn personer uten denne genetiske sykdommen. Hvor hyppig er atrieflimmer-prevalens og insidens hos pasienter som har hypertrofisk kardiomyopati?  På bakgrunn av eldre observasjonelle studier har man estimert en forekomst på omtrent 25 %.3 Den beste studien er fra 2001 og var en retrospektiv to-senter observasjonell studie, med 480 konsekutive pasienter med påvist hypertrofisk kardiomyopati som ble fulgt over 20 år.4  Disse pasientene hadde en 25 % forekomst av atrieflimmer i begynnelsen når kardiomyopati diagnosen ble stilt, og i tillegg utviklet 17 % atrieflimmer over de følgende årene, med en økning på omtrent 2 % for hvert oppfølgingsår.  Slagrisiko ved hypertrofisk kardiomyopati og atrieflimmer Hvorfor bør man bekymre seg i det hele tatt når atrieflimmer blir diagnostisert hos pasienter med kardiomyopati? Fra samme studie som nevnt over4 fant man en relativ risiko for slag som var hele 18 ganger større enn hos pasientene som hadde kardiomyopati uten atrieflimmer.  Dette er bakgrunnen for at man siden 2001 etablerte en klar anbefaling om at langtids...