Hyperinflasjon og fysisk kapasitet hos pasienter med kols – 3 års oppfølging

Bente Frisk | Jul 2019 | Fastleger | Lungemedisin |

Bente Frisk
førsteamanuensis,
Institutt for helse og funksjon,
Høgskulen på Vestlandet,
Spesialist i hjerte- og lungefysioterapi,
ph.d., Fysioterapiavdelingen
Haukeland universitetssjukehus

Linn T. Aalstad
lege i spesialisering,
Haukeland universitetssjukehus

Pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) har ofte hyperinflaterte lunger, noe som bidrar til økt dyspné1 og morbiditet.2 Hyperinflasjon er også assosiert med redusert fysisk kapasitet,1 som igjen er en viktig faktor for helserelatert livskvalitet.3 Inspiratorisk kapasitet (IC) og ratioen mellom IC og total lungekapasitet (IC/TLC) er indirekte mål for hyperinflasjon av lungene. En reduksjon av IC og IC/TLC-ratio gjenspeiler en økning i det endeekspiratoriske lungevolumet (EELV).2,4 IC og IC/TLC-ratio reduseres etter hvert som sykdommen progredierer,4,5 noe som gjenspeiler en økning i hyperinflasjonen.6 Seks minutters gangtest (6MWT) er en vanlig benyttet test for å vurdere fysisk kapasitet hos pasienter med kols.7 Gangdistansen (6MWD) som oppnås i løpet av 6 minutter gir nyttig informasjon om sykdommens alvorlighetsgrad ettersom den korrelerer med dyspné, hyperinflasjon og luftveisobstruksjon.8 I tillegg har longitudinelle endringer i 6MWD vist å være en viktig prediktor for mortalitet.9-11  Det foreligger imidlertid begrenset kunnskap om hvordan IC/TLC-ratio påvirker longitudinell endring i 6MWD hos pasienter med kols. Så vidt vi vet er det bare gjennomført en tidligere studie hvor forholdet mellom hyperinflasjon målt ved IC/TLC-ratio og fysisk kapasitet målt ved 6MWD er undersøkt.12  Resultatene viste at IC/TLC-ratio og dyspné predikerte nedgang i fysisk kapasitet. Imidlertid ble det i denne studien inkludert pasienter med kols som nylig hadde vært innlagt på sykehus for behandling av eksaserbasjon,12 og resultatene vil dermed ikke nødvendigvis være representative for den generelle kols-populasjonen.  Hensikten med denne studien var derfor å undersøke hvorvidt hyperinflasjon målt ved IC/TLC-ratio predikerer longitudinell endring i 6MWD hos pasienter med kols. Hypotesen var at økt hyperinflasjonen ved baseline predikerer reduksjon i fysisk kapasitet over tid. Materiale og metoder Denne prospektive kohortstudien ble gjennomført ved Lungeavdelingen på Haukeland universitetssjukehus og inkluderte 389 pasienter med kols i alderen 44-75 år fra Bergen KOLS kohort-studien.13 Gjennomsnittlig oppfølgingstid var 3 år (2006-2010) og pasientene var i stadium...