Internasjonal konsensus-anbefaling om rettidig utredning og behandling av multippel sklerose

Peter Vestergaard Rasmussen | mai 2019 | Psykiatri / Neurologi |

Peter Vestergaard Rasmussen
overlege, ph.d.,
Nevrologi,
Aarhus Universitetshospital,
Denmark

Ved multippel sklerose (MS) oppstår celletap og irreversibel skade på nervevev fra sykdomsstart.1 Nevrologisk reservekapasitet og plastisitet kan i tidlige sykdomsstadier delvis kompensere for skadene når det kommer til opprettholdelse av normal nevrologisk funksjon, men med tiden tømmes kompensasjonsmulighetene, noe som medfører irreversibel symptomprogresjon og funksjonstap.2  Viktigheten av tidlig iverksatt sykdomsmodifiserende behandling er veldokumentert når det kommer til reduksjon av tilbakefall, handicaputvikling og overlevelse. På den andre siden er livsstilsfaktorer, som for eksempel tobakksrøyking og overvekt, vist å kunne forverre MS.3 I regi av MS Brain Health (www.msbrainhealth.org) utga en internasjonal multidisiplinær ekspertgruppe i 2015 «Brain health: time matters in multiple sclerosis» – 4 en evidensbasert konsensusrapport med anbefalinger vedrørende diagnose, behandlingsstrategi og behandlingsadgang for MS. Formålet er livslang beskyttelse og bevaring av hjernevev hos pasienter med MS.  Viktige steg på veien mot måloppnåelse er hurtig diagnostisering og påbegynnelse av behandling, tett og proaktiv monitorering av behandling og sykdomsaktivitet, samt veldefinerte behandlingsmål, implementering av informert «shared decision-making» og fokus på relevante livsstilsfaktorer. MS Brain Health står også bak nylig publiserte anbefalinger til kvalitetsstandarder for rettidig MS-behandling.5 Anbefalingene er utarbeidet på bakgrunn av en modifisert Delphi konsensus-prosess som involverte 21 MS-nevrologer fra 19 land (representanter for Nord-Amerika, Nord-, Vest-, Sør- og Øst-Europa, Russland, Australia, Midtøsten og Nord-Afrika), med innspill fra MS-sykepleiere og pasientrepresentanter.  For alle stadier i MS-forløpsbeskrivelsen (henvisning, utredning og diagnose, påbegynnelse av behandling og monitorering, livsstilsfaktorer, oppfølging av nye/forverrede symptomer) og underelementer (for eksempel MR-scanning i forbindelse med utredningen, påbegynnelse av sykdomsmodifiserende behandling, vurderinger i tilfelle tilbakefall) anbefales tre tidsstandardnivåer (se tabel 1) Tidskvalitetsstandardene for de enkelte delelementene er spesifisert i figur 1 og skissert som anbefalt tidslinje for et samlet MS-behandlingsforløp i figur 2. Overordnet anbefales naturligvis en hurtig diagnose og påbegynnelse av behandling, regelmessig proaktiv monitorering og oppfølging (herunder vurdering og drøfting av behandlingsbytte ved suboptimal behandlingseffekt)...