Kognitive symptomer hos pasienter med cøliaki før og etter glutenfri kost

Vendel A. Kristensen | Feb 2020 | Gastroenterologi | Psykiatri / Neurologi |

Vendel A. Kristensen
Gastromedisinsk avdeling,
Oslo universitetssykehus, Oslo,
Unger-Vetlesens institutt,
Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo

Ubehandlet cøliaki giver i større grad konsentrasjonsvansker og psykiske symptomer. Symptomnivå er sammenliknbart med IBD-pasienter. Pasientene rapporterte bedring av symptomer etter glutenfri kost. Cøliaki er en kronisk immunmediert enteropati med estimert prevalens på 1-2 % i vestlige land.1 Inntak av gluten hos disponerte personer gir inflammatorisk respons i tynntarmsslimhinnen og vanlige symptomer er oppblåsthet, magesmerter, diaré og malabsorpsjon. Eneste effektive behandling er å eliminere gluten fra kostholdet. Cøliaki kan også debutere med et vidt spekter av ekstraintestinale manifestasjoner,2 deriblant ekstraintestinale nevrologiske manifestasjoner som nevropati, epilepsi, hodepine, depresjon og ataksi.3-5 Fenomenet «hjernetåke» er også rapportert. «Hjernetåke» er ikke et godt definert begrep, men brukes ofte til å beskrive lette kognitive symptomer, som konsentrasjonsvansker og vanskelighet med å følge med i samtaler og finne de rette ordene.6  Mekanismene for dette er ukjente og kan være sykdomsspesifikke eller relaterte til andre plager som sykdommen medfører. For å kartlegge dette nærmere, har vi undersøkt selvrapporterte konsentrasjonsvansker og psykiske symptomer hos pasienter med nydiagnostisert cøliaki før og etter glutenfri kost og sammenliknet disse med pasient-kontroller og friske kontroller.  Resultatene er nylig publisert i «Scandinavian Journal of Gastroenterology»7 og de viktigste funnene er oppsummert her.  Metoder Voksne pasienter med ubehandlet cøliaki fra Lovisenberg Diakonale Sykehus og fra Oslo universitetssykehus Aker ble i perioden november 2008 - desember 2009 prospektivt inkludert i studien.  Pasientene fylte ut spørreskjemaene Adult ADHD Self-Report Scale v1.1 Symptoms Checklist (ASRS),8 som måler symptomer på oppmerksomhetsvansker, impulsivitet og hyperaktivitet, Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS),9 som måler symptomer på angst og depresjon, og Gastrointestinal Symptom Rating Scale (GSRS)10 som måler gastrointestinale symptomer, før oppstart med glutenfri kost og etter minst 12 måneder på glutenfri kost.  Pasienter med etablert inflammatorisk tarmsykdom (IBD) ble inkludert som pasient-kontroller (n = 36). Helsepersonell ved Oslo universitetssykehus ble inkludert som friske kontroller (n = 60) og fylte ut...