Kondisjon og symptomer på depresjon og angst i den generelle befolkningen – funn fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)

Linda Ernstsen | Mar 2020 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger | Psykiatri / Neurologi |

Linda Ernstsen
Førsteamanuensis, RN, MSc, ph.d.,
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie,
Fakultet for medisin og helsevitenskap,
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet,
Trondheim

SAMMENDRAG På verdensbasis er depresjon en av de viktigste årsakene til helsetap, og depresjon og angst er de mest vanlige psykiske plagene i den norske befolkningen. I studien fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) var målet å studere sammenhengen mellom kondisjon, angstsymptomer og symptomer på depresjon ved bruk av både tverrsnitt- og prospektivt design. Kondisjon har sammenheng med både forekomst og utvikling av depresjon, men funnene fra HUNT gir ikke støtte til teorien om at kondisjon har sammenheng med forekomst eller utvikling av angst. På verdensbasis er depresjon en av de viktigste årsakene til helsetap,1 og depresjon og angst er de mest vanlige psykiske plagene i den norske befolkningen.2 I den internasjonale forskningslitteraturen finnes det nå et betydelig antall befolkningsstudier som gir støtte til at fysisk aktivitet har sammenheng med utvikling av depresjon3 og angst.4 Trening som behandlingsmetode er også vitenskapelig godt dokumentert ved enkelte former for psykiske lidelser.5-7  Kondisjon og mental helse I det siste har det imidlertid vært økt interesse for forskning på kondisjonens betydning for mental helse. Kondisjon defineres som sirkulasjonssystemets maksimale evne til oksygentransport under fysisk aktivitet. For å vedlikeholde et godt kondisjonsnivå, eller for å øke kondisjonsnivået, kreves det regelmessig fysisk aktivitet med moderat og/eller høy intensitet.8  Maksimalt oksygenopptak kan måles direkte via pulsutvikling og gassutveksling under en treningstest (tredemølle eller ergometersykkel), eller estimeres ut fra pulsutvikling og subjektiv utmattelse i tilsvarende testsituasjon (submaksimal test).  Alternativt kan kondisjonsnivået estimeres ved hjelp av algoritmer som gjør bruk av noen få variabler som alder, kjønn, midjemål, fysisk aktivitet og hvilepuls. Det finnes i dag algoritmer som er validerte i ulike populasjoner.9,10 Det finnes kun et fåtall prospektive studier som studerer sammenhengen mellom kondisjon og utviklingen av depressive symptomer.  En metaanalyse av disse tre studiene konkluderte med at personer med lavt kondisjonsnivå hadde 76 % økt risiko for å utvikle...