Kreft og palliasjon – integrasjon av onkologi og palliasjon

Anne-Tove Brenne | Okt 2020 | Onkologi /hematologi |

Anne-Tove Brenne
overlege, ph.d.,
St. Olavs Hospital, NTNU

Anne Kari Knudsen
overlege, ph.d.,
Oslo universitetssykehus

Denne artikkelen beskriver etableringen av den integrerte onkologiske og palliative poliklinikken ved Orkdal sjukehus og klinisk praksis i prosjektet «Orkdalsmodellen», som tok sikte på å tilby desentralisert totalintegrert onkologisk og palliativ behandling til kreftpasientene i Orkdalsregionen. Prosjektet skulle også etablere et tett samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten, slik at pasienter og pårørende skulle oppleve forløpet som sømløst. Palliasjon har som mål å gi god lindring til kreftpasienter som ikke kan kureres, og å oppnå best mulig livskvalitet for pasienten og familien gjennom hele sykdomsforløpet.1 Gevinsten av å tilby palliasjon tidlig i sykdomsforløpet, integrert med kreftbehandling, er gradvis blitt tydeligere de siste 10-15 årene. Den velkjente Temel-studien, publisert i NEJM i 2010, inkluderte 151 pasienter med nydiagnostisert metastatisk ikke-småcellet lungekreft som ble randomisert til å få palliativ behandling integrert med onkologisk behandling, eller bare onkologisk behandling alene.2 Etter 12 uker hadde pasientene som fikk integrert onkologisk og palliativ behandling bedre livskvalitet og lavere forekomst av depressive symptomer enn de som fikk bare onkologisk behandling. Studien viste at pasientene som fikk palliativ behandling integrert med onkologisk behandling, hadde lengre median overlevelse (11,6 vs 8,9 måneder) og fikk mindre aggressiv behandling i livets sluttfase.2 Studien har derfor fått stor oppmerksomhet. Ti år før, i 2000, publiserte Jordhøy og medarbeidere en cluster-randomisert studie som viste at pasienter med avansert kreft som ble fulgt opp av et palliativt team fra spesialisthelsetjenesten i samarbeid med kommunehelsetjenesten, oftere døde hjemme enn pasienter uten tilsvarende helsetilbud.3 Pårørende i intervensjonskommuner var mer fornøyd med behandling og omsorg i livets siste fase enn pårørende til pasienter som fikk standard oppfølging.4 Kreftomsorgen har, i likhet med helsevesenet generelt, store pågående og fremtidige utfordringer. Stadig flere får kreft, samtidig som nye behandlingsmetoder har ført til at flere lever lenger med sin kreftsykdom og trenger oppfølging.5 Videre har en betydelig del av behandlingen...