Lavgradig gliom er den vanligste hjernesvulsten hos barn – europeiske guidelines for diagnostikk og behandling publisert

Tore Stokland | des 2019 | Onkologi /hematologi |

Tore Stokland
overlege (barnekreft),
Barne- og ungdomsavdelingen,
Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Hjernesvulster er hyppigere hos barn enn hos voksne. Barn har også biologisk andre svulsttyper, og lavgradige svulster er atskillig vanligere enn høygradige. Aller vanligst er lavgradige gliomer (LGG) som utgjør ca. 40 % av CNS-svulstene. Nylig har det blitt publisert europeiske guidelines for diagnostikk og behandling av LGG hos barn.1  Guidelinesene er en omfattende publikasjon på 29 sider, som gir informasjon og detaljerte råd om de fleste aspekter ved tilstanden. Lavgradige gliomer er svulster i sentralnervesystemet som utgår fra gliaceller og har malignitetsgrad I-II etter WHOs klassifikasjon. De kan opptre i alle deler av CNS. Hos barn er pilocytiske astrocytomer klart hyppigst og utgjør ca. 80 av LGG.2 Diffuse astrocytomer grad 2 er sjeldnere, ca. 7 %.  Prognosen for gruppen som helhet er meget god hos barn vedrørende overlevelse, 90-95 %, men mange har progresjon (5 års PFS 69 %).2 Mange får sekveler, særlig er nedsatt syn (visus) vanlig når tumor affiserer synsveiene. Behandlingen er primært kirurgi når dette er mulig uten store skader. Svulster lokalisert lateralt i hjernen lar seg ofte fjerne kirurgisk i sin helhet, mens svulster utgående fra sentrale strukturer ikke kan opereres radikalt. Tidligere var strålebehandling eneste alternativ som tillegg til kirurgi for de som trengte dette. På nittitallet ble kjemoterapi forsøkt. Dette viste seg å ha en viss effekt, og er i dag standard ved behov for ikke-kirurgisk behandling. Internasjonalt samarbeid Da kjemoterapi ble aktuelt, kom barneonkologene sterkere inn i behandlingsteamet, og internasjonalt samarbeid om multinasjonale behandlingsprosjekter startet. I Europa ble det laget en egen multidisiplinær LGG-gruppe innen barnekreftorganisasjonen SIOP. Den første felles protokollen startet på nittitallet, den andre (SIOP-LGG 2004) har vært pågående inntil nylig, mens den tredje (LOGGIC) starter i disse dager.  Svært mange land utenfor Europa har ønsket å delta. Det har utviklet seg et tett europeisk samarbeid i forbindelse med arbeidet...