Mestringskurs for ungdom (DU) – et CBT-basert gruppetiltak for ungdom med lett til moderat depresjon

Thormod Idsøe | Feb 2020 | Psykiatri / Neurologi |

Thormod Idsøe
professor, seniorforsker,
NUBU, Oslo,
Læringsmiljøsenteret,
Universitetet i Stavanger

Terje Ogden
professor, seniorforsker,
NUBU, Oslo

Klara Øverland
førsteamanuensis,
psykologspesialist,
Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger,
RKBU Vest – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

Mestringskurs for ungdom (DU) gir en effekt i samsvar med internasjonale tiltak som bygger på kognitiv terapi. Lavterskeltilbud for ungdom med depressive symptomer, er derfor nå tilgjengelig.  Mestringskurs for ungdom (DU) er et gruppetiltak basert på kognitiv terapi (CBT) for ungdom i alderen 15-20 år med lett til moderat depresjon. I denne artikkelen vil vi beskrive tiltaket og resultatene fra en randomisert kontrollert studie, samt gi noen refleksjoner knyttet til klinisk praksis og rekruttering. Depresjon og behandling Det har vært en økning i psykiske plager blant barn og unge de siste 30 årene. Gutter er i overtall for aldersgruppen 6 til 12 år, men i aldersgruppene etter dette er 2 av 3 med psykiske helseplager jenter. Undersøkelsen «Ung i Oslo» viste i perioden 1996-2015 en kraftig økning i selvrapporterte depressive symptomer, særlig blant jenter.2 For ungdom er depresjon en av de vanligste typene psykiske lidelser,3 men for mange dreier det seg om plager som ikke kvalifiserer for diagnoser.4  I følge WHO er depresjon en av de plagene som gir størst funksjonsproblemer5 og flest antall tapte leveår.6 Antallet ungdommer som opplever funksjonsvansker knyttet til depresjon er også økende.7 Samtidig viser det seg at de færreste tar kontakt med helsetjenestene og mange får dermed ikke hjelp de kan ha utbytte av.  Det er derfor behov for effektive lavterskeltilbud som kan gjøre det lettere å nå ut til de som trenger det. En av de mest effektive metodene for behandling av depresjon er kognitiv atferdsterapi (CBT).8 Denne fokuserer på modifisering av dysfunksjonelle tanker og tankemønstre som antas å være drivkreftene bak depresjon.9  Metodikken er dermed å redusere nedstemthet ved å endre slike tankemønstre. I Norge finnes det ikke en nasjonal retningslinje for behandling av depresjon blant barn og unge, men i forbindelse med utvikling av pakkeforløp for behandling og oppfølging i psykisk helsevern,...