Mitofagi i nevrodegenerasjon og aldring

Ruben Gudmundsrud | Aug 2018 | Psykiatri / Neurologi |

Ruben Gudmundsrud
Mr.,
Masterprogrammet i biovitenskap,
Universitetet i Oslo

Sofie Lautrup
ph.d.,
Dansk senter for molekylær
gerontologi og Dansk senter
for aldringsforskning, Avdeling
for molekylærbiologi og genetikk,
Aarhus Universitet

Hilde Nilsen
professor,
avdeling for klinisk
molekylærbiologi,
Universitetet i Oslo og
Akershus universitetssykehus

Vilhelm A. Bohr
professor, laboratorium for
molekylær gerontologi,
Nasjonalt institutt for aldring,
Nasjonale institutter for helse (NIH)
og Dansk senter for sunn aldring,
Københavns Universitetet

Evandro F. Fang
ph.d.,
Avdeling for klinisk
molekylærbiologi,
Universitetet i Oslo og
Akershus universitetssykehus

Mennesker lever lenger enn før. Det gir formidable helseproblemer som følge av aldersrelaterte sykdommer. I 2015 var 16,6 % av befolkningen over 65 år, dette tallet vil øke dramatisk fram mot 2050 og 2100 (figur 1). Aldring er den primære driveren for nesten alle de vanlige sykdommene, herunder sykdommer med nevrodegenerasjon. Som den vanligste formen for demens rammer Alzheimers sykdom (AD) 44 millioner mennesker i verden, og antallet er forventet å tredobles innen 2050.1 Dette vil medføre store sosioøkonomiske utfordringer, inkludert utgifter til geriatrisk pleie, tung belastning for pårørende og tap av livskvalitet for berørte individer.1 For tiden finnes det ingen kur for AD. Ny forståelse av sykdommens molekylære mekanismer vil føre til oppdagelse av nye legemidler, med bred sosioøkonomisk innvirkning. Mitofagi og koblingen til aldring og nevrodegenerasjon Mitokondrier er cellens kraftverk. De spiller en fundamental rolle for liv og helse. De er essensielle for energiomsetningen, men de er også viktige for kommunikasjon innad i celler og for kommunikasjon mellom mitokondrier og cellekjernen. Mitokondriene kan direkte påvirke cellens skjebne og bidra til at den dør.2 Dermed kan mitokondriekvalieten påvirke vår helse. Mitokondriekvaliteten reguleres av flere cellulære prosesser; hovedsakelig av en spesialisert form for autofagi, eller selvspising, som blir kalt mitofagi, det vil si mitokondriespising. Autofagi er en cellulær prosess for nedbryting og videre resirkulering av ødelagte organeller og makromolekyler. Det finnes ulike former for autofagi, for eksempel makroautofagi, som er en prosess som kan degradere mange ulike typer cellulære prote-iner og komponenter, og som aktiveres for eksempel av sult. Selektiv autofagi vil degradere helt spesifikke komponenter. Mitofagi er degradering av mitokondrier.1,3 Mitofagiprosessen kan skisseres grovt som følger: innkapsling av materiale for degradering inn i en dobbeltmembranomsluttet organelle til et mitofagosom, som så degraderes etter fusjon med lysosomer.1,2 Mitofagi initieres av skadde mitokondrier som utgjør en trussel mot cellens funksjon, blant annet...