«Mulig alvorlig astma» – praktisk utredning

Kirsten Sidenius | Jun 2019 | Fastleger | Lungemedisin |

Kirsten Sidenius
praktiserende spesiallege, ph.d.,
Allergi og Lungeklinikken,
Helsingør, Danmark

Før man henviser eller behandler en pasient for alvorlig astma, er det helt essensielt å vurdere pasienten ut ifra utgangspunktet «mulig alvorlig astma». Dette gir mulighet til å få svar på hvorfor pasientens astma er ukontrollert, og om vedkommende har astma i det hele tatt. Hvis pasienten har astma, skal man vurdere om astmasykdommen er alvorlig, eller om det er andre årsaker til forverringen. Har man mistanke om at pasienten har alvorlig astma bør man gjøre følgende: Diagnostisk • Er diagnosen sikker? Hvis pasienten eksempelvis behandles med bronkieutvidende medisin, og pasienten som følge av dette har steget en liter i lungefunksjon, så tyder mye på at astmadiagnosen er korrekt. Det samme er tilfellet hvis pasienten har en adekvat reaksjon på en provokasjonstest. • Hvis pasienten skal henvises til lungeklinikk er det viktig at man angir endringer av FEV1 i liter, eksempelvis før og etter en provokasjon, eller før og etter behandling med steroider. Dermed kommuniserer man sikker informasjon videre. • Kan man ikke stille en sikker diagnose skal man alltid henvise pasienten til videre utredning hos lungespesialist. Fenotype Astma oppfattes i dag som en sykdom med flere undertyper, karakterisert ved forskjeller i klinisk presentasjon og i underliggende patogenetiske mekanismer. Det er ikke nødvendig å forholde seg til dette på detaljnivå i allmennpraksis, men det er nyttig å foreta en prikktest eller vurdere IgE-nivået for allergi og/eller måle eosinofil-tallet. Adherens Hvis astmasykdommen er ukontrollert tross behandling, skal man vurdere adherens. Tar pasienten sin medisin som ordinert? Har pasienten løst inn sine resepter? Hvis pasienten har innløst reseptene og bekrefter å ta medisinen som ordinert, bør man vurdere om pasienten tar medisinen korrekt. Det er veldig mange feilkilder ved inhalering av astmamedisin. Det er imidlertid viktig at den som kontrollerer om pasienten tar medisinen korrekt – både teknisk i forhold til inhalatoren...