Nedgang i antall uønskede svangerskap i Norge

Ragne Victoria Stauri | Okt 2020 | Fastleger |

Ragne Victoria Stauri
lege,
stipendiat i
helsetjenesteforskning,
Fakultet for medisin og helsevitenskap,
NTNU

Cecilie Therese Hagemann
overlege, førsteamanuensis,
Fakultet for medisin og helsevitenskap,
NTNU,
Kvinneklinikken,
St.Olavs Hospital

I Norge har antallet uønskede svangerskap sunket betydelig de siste årene. Det kan se ut til at tiltakene norske helsemyndigheter har gjort har vært vellykkede. Satsning på tilgang til gratis prevensjon blant yngre kvinner og oppfordring til bruk av langtidsvirkende, reversibel prevensjon (LARC) kan ha vært viktig. I 2019 var abortraten for kvinner mellom 15 og 49 år for første gang lavere enn 10 per 1 000 kvinner (9,7 per 1 000, 11 726 aborter).1 Til sammenligning var abortraten i 2009 14,0 per 1 000 kvinner (15 790 aborter).2 Det siste tiåret har nedgangen vært størst hos de yngste kvinnene. Fra 2009-2019 falt abortraten blant 20-24-åringene fra hele 30,4 til 14,9 per 1 000 kvinner. I 2019 var derfor abortraten blant både 25-29-åringene og 30-34-åringene høyere enn for 20-24-åringene, som lenge var den aldersgruppen som toppet abortstatistikken, se figur 1.3 Det er ikke bare aborttallene som synker. I 2019 var fruktbarhetstallet i Norge på det laveste registrerte nivået noen gang (1,56 barn per kvinne). Det er flere teorier om hva som er årsaken til nedgangen i både fødselstall og antallet uønskede svangerskap, og ingen vet helt sikkert hva nedgangen skyldes. Nedgangen i abortraten i Norge de senere år, sammenfaller med tiltak og ordninger som er innført for å øke kunnskapsnivået om og tilgjengeligheten av prevensjon til unge kvinner. Innsats med mot kvinner i tenårene Norske helsemyndigheter valgte å gå inn for gjøre en innsats med prevensjonsordninger rettet mot kvinner i tenårene, siden kvinnene da kan ta med seg gode prevensjonsvaner etter hvert som de blir eldre. Blant de viktigste tiltakene som er gjennomført er: • Etablering av tilskuddsordning for subsidiert prevensjon. • Etablering av flere helsestasjoner for ungdom. • Reseptfri nø • Forskrivningsrett av hormonell prevensjon til jordmødre og helsesykepleiere. Noen av de viktigste intervensjonene omhandler tilgjengeliggjøring og oppfordring til økt bruk av langtidsvirkende, reversibel prevensjon (LARC),...