Ny behandlingskombinasjon viser lovende resultater for pasienter med trippel-negativ brystkreft

Best Practice Nordic | Okt 2019 | ESMO 2019 | Onkologi /hematologi |

Pembrolizumab kombinert med kjemoterapi som neoadjuvant behandling øker overlevelsen for pasienter med trippel-negativ brystkreft. Det viser resultater som nylig ble offentliggjort på ESMO 2019.  Studien er ledet av professor Peter Schmid fra Barts Cancer Institute. Ved den europeiske kreftkonferansen i Barcelona, ESMO 2019, presenterte han resultater fra fase III-studien KEYNOTE-522. KEYNOTE-522 er en RCT-studie som inkluderer pasienter med trippel-negativ brystkreft. De inkluderte pasientene ble randomisert til behandling før operasjon med enten seks måneders kjemoterapi kombinert med pembrolizumab, eller seks måneders kjemoterapi kombinert med placebo.  For begge grupper bestod de seks månedene med kjemoterapi av 12 uker med Carboplatin og Paclitaxel, samt 12 uker med Doxo/Epirubicin og Cyclophosphamide. Adjuvant behandling etter operasjon var pembrolizumab eller placebo i 27 uker. Studien viser lovende resultater, forklarte Peter Schmid under presentasjonen: – Det er en fornøyelse å presentere resultatene. Hvis vi ser på de endelige resultatene for kombinasjonen, så kan vi se at pCR for kontrollgruppen var 51,2 %, mens pCR hadde økt signifikant – til 64,8 % – for gruppen som fikk pembrolizumab. Det er etter min mening en klinisk verdifull stigning. Studien viste nemlig en signifikant økning av pCR fra 51,2 % (95 % CI: 44,1 - 58,3) til 64,8 % (95 % CI: 59,9 - 69,5) (p = 0,00055) etter 15,5 måneders oppfølging for gruppen som ble behandlet med pembrolizumab og kjemoterapi sammenlignet med kontrollgruppen, som fikk placebo og kjemoterapi som neoadjuvant behandling. Når det gjelder selve overlevelsesraten er professorens vurdering at kombinasjonsbehandling med immunterapi og kjemoterapi også hadde en effekt på denne: – På dette tidlige stadiet kan vi se på de foreløpige resultatene at 7,4 % av de som blir behandlet med pembrolizumab får tilbakefall, mot 11,8 % i kontrollgruppen, utdyper Peter Schmid. Han forklarte at det imidlertid skal gjennomføres flere overlevelsesanalyser når pasientene har blitt fulgt over lengre...