Nyrebeskyttende diabetes-behandling

Rikke Borg | Jun 2020 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Rikke Borg
overlege, forskningslektor,
Nefrologisk Afdeling,
Sjællands Universitetshospital,
Roskilde

Frederik Persson
avdelingslege, seniorforsker,
Steno Diabetes Center Copenhagen

Diabetesbehandling handler i stor grad om å forebygge mot komplikasjoner. Karskade i mange vev på grunn av forhøyet glukose viser seg ganske tidlig ved økt utskillelse av albumin i urinen (albuminuri), som derfor også er en risikomarkør. Personer med albuminuri har således økt risiko for hjerte- og karsykdom, nyresykdom og andre komplikasjoner knyttet til diabetes. Behandling er viktig for å unngå organskader, og SGLT2-hemmere har vist seg å ha nyrebeskyttende effekt. GLP-1-reseptor-agonister later også til å gagne diabetisk nefropati. Begge behandlinger anbefales ved diabetisk nyresykdom i amerikanske/europeiske diabetes-guidelines fra 2020. Diabetesbehandling handler i stor grad om å forebygge mot komplikasjoner. En multifaktoriell innsats mot en rekke risikofaktorer er nødvendig. Med tiden medfører forhøyet glukose karskade i mange vev. Økt utskillelse av albumin i urinen (albuminuri) er et tidlig signal om denne skaden, og en prediktor for forhøyet risiko. Personer med albuminuri har således forhøyet risiko for utvikling av hjerte- og karsykdom, nyresykdom og andre sendiabetiske komplikasjoner. Behandlingen i denne pasientgruppen er viktig for å unngå organskader som fører til hjertesvikt, dialysekrevende nyresvikt eller for tidlig død. I denne artikkelen går vi gjennom de nyeere behandlingene som i løpet av de siste årene har vist beskyttende virkning mot hjerte- og karsykdom og nyrekomplikasjoner i høyrisikopasient-gruppen. Nåværende behandling Blokkering av renin-angiotensinsystemet (såkalt RAS-blokade) er hjørnestenen i behandling ved diabetes type 2 med mikro- eller makroalbuminuri (henholdsvis >30 og >300 mg/g ved undersøkelse av urin-albumin/kreatinin-ratio). RAS-blokade kan foregå med ACE-hemmer eller angiotensin II-reseptor-blokade med for eksempel enalapril, ramipril, losartan eller irbesartan.   Det fokuseres på å behandle med full dose og aggressivt målrette mot et blodtrykksmål på <130/80 mmHg. RENAAL-studien1 fra 2001 viste at risiko for nyresvikt og død ble redusert med 16 % ved å gi losartan 100 mg daglig til pasienter med diabetes type 2 og makroalbuminuri. Numbers Needed To Treat (NNT) for...