Post-transplantasjons-diabetes hos organtransplanterte

Trond Jenssen | mai 2019 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Trond Jenssen
professor, overlege,
Avdeling for transplantasjonsmedisin,
nyreseksjonen,
Oslo universitetssykehus

Organtransplantasjon har blitt en suksessfull behandling for terminal organsvikt, med 80 % overlevelse av nyretransplantat i 5 år, 78 % for hjertetransplant , 70 % for levertransplantat og 67 % for lungetransplantat.1-5 Post-transplantasjons-diabetes mellitus (PTDM) definerer diabetes som diagnostiseres etter gjennomført helorgantransplantasjon (nyre, hjerte, lever eller lunger). Tilstanden ble tidligere kalt New Onset Diabetes Mellitus (NODM), men denne betegnelsen ble senere valgt bort for å fokusere på nyoppdaget diabetes i stedet for nyoppstått diabetes, siden noen tilfeller av diabetes kan ha forløpt udiagnostisert før transplantasjon.5  PTDM har mye til felles med diabetes type 2, men ulikheten er at transplantasjonsrelaterte faktorer for en stor del er utløsende for tilstanden (se nedenfor).  Forekomst og diagnostikk av PTDM Studier publisert på 1990- og 2000-tallet benyttet ulike kriterier for å stille diagnosen PTDM (behov for insulinbehandling, behov for glukosesenkende behandling av enhver art, forhøyet fastende plasmaglukose). Slik kunne den rapporterte forekomsten av PTDM variere fra 10-40 % blant nyretransplanterte pasienter.6  En konsensusrapport på tidlig 2000-tall slo fast at oral glukosebelastningstest (OGTT=oral glucose tolerance test) skulle være den etablerte diagnostiske metoden for PTDM, og med diagnostiske verdier i tråd med WHOs glukosekriterier for diagnostikk av diabetes (fastende glukose ≥7 mmol/l, 2-timers glukose ≥11,1 mmol/l).7  Konsensus om å bruke glukosekriteriet fremfor HbA1c gjelder fortsatt,5 siden de organtransplanterte har hyppig forekommende anemi og rask omsetning av røde blodlegemer. Med OGTT som diagnostisk kriterium utvikles nå PTDM hos 10-20 % av de nyretransplanterte, og hos 20-40 % av de øvrige organtransplanterte pasientene, med høyest forekomst hos levertransplanterte.8  PTDM-diagnosen skal ikke stilles de første 2 månedene etter transplantasjon på grunn av spesielt høye doser av prednisolon og kalsinevrin-hemmere i denne perioden. Årsaker til PTDM Figur 1 gir en oversikt over risikofaktorer som er assosiert med PTDM. Det dreier seg delvis om risikofaktorer felles med diabetes type 2, og hvor...