Psoriasisartritt og psoriasis – livskvalitet og kontakt med helsesystemet blant pasienter – resultater fra NORdic PAtient survey of Psoriasis and Psoriatic arthritis (NORPAPP)

Kåre Steinar Tveit | Jun 2019 | Dermatologi |

Kåre Steinar Tveit
seksjonsoverlege,
hudavdelingen,
Haukeland universitetssykehus

Psoriasis (PsO) ble i 2014 definert som en systemsykdom og ikke bare en hudsykdom. Vår forståelse av patogenesen ved psoriasis har eksplodert de siste 10-15 årene, og i dag er det mange som ser på psoriasis som en viktig modell for å forstå en lang rekke immunologiske sykdommer.  Parallelt med økende forståelse av mekanismen bak psoriasis har en også fått et økende fokus på hva det innebærer å ha en kronisk hudsykdom. Spesielt er det blitt et økt fokus mot følgesykdommer, ikke minst hvordan psoriasis med sine komorbiditeter påvirker livskvalitet.1  Den viktigste av følgetilstandene er psoriasisartritt (PsA) som utvikles etter hvert hos inntil ⅓ av psoriasispasientene.2,3 En lang rekke studier har vist at psoriasispasienter med samtidig leddgikt har en betydelig reduksjon i sin livskvalitet.4  I den største studien som er gjort innen dette feltet – MAPP-studien (Multinational Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis) – ble det påvist betydelig reduksjon i helserelatert livskvalitet pga. PsO/PsA4. MAPP-studien inkluderte imidlertid ingen av de nordiske landene. Det ble derfor utført en egen studie – NORPAPP (NORdic PAtient survey of Psoriasis and Psoriatic Arthritis) for å få en bedre forståelse av de utfordringene som mennesker med PsO og PsA møter i Norge, Sverige og Danmark.5-7  Metode • Deltakere/studiepopulasjon NORPAPP-studien tok utgangspunkt i et representativt utvalg på 22050 personer tilfeldig utvalgt fra YouGovs database av potensielle deltakere i Skandinavia. Deltakerne var i alderen fra 18 – 74 år. Disse ble så forespurt om de hadde PsO eller PsA. Totalt var det 1264 deltakere som oppga at de hadde fått diagnosen stilt av lege, hvorav 1221 (96,6 %) responderte på forespørsel om deltagelse i studien. De skulle svare på spørsmål som dekket flere problemstillinger, deriblant symptomer og alvorlighetsgrad av psoriasis, behandling av psoriasis og livskvalitetsrelaterte spørsmål.  Resultatene fra studien ble gjennomgått og analysert av en forskningsgruppe bestående...