Schizofreni: vanlige versus sjeldne genetiske risikovarianter

Sara Sandnæs Gausel | Feb 2020 | Psykiatri / Neurologi |

Sara Sandnæs Gausel
medisinstudent,
Universitetet i Bergen

Stéphanie Le Hellard
professor, veileder,
NORMENT-Sff,
Klinisk Institutt,
Universitetet i Bergen

Schizofreni er en kronisk eller residiverende psykose. Genetiske faktorer kan forklare opp mot 80 % av etiologien. Med en polygen arvemodell omfatter genetikken en kombinasjon av vanlige og sjeldne risikovarianter. Tatt det i betraktning, er det vanskelig å se for seg genetikk alene som diagnostisk verktøy i fremtiden.  Schizofreni er en alvorlig psykiatrisk lidelse kjennetegnet av kronisk eller residiverende psykose. En anslår at genetiske faktorer kan forklare opp mot 80 % av etiologien til schizofreni.1 Med en polygen arvemodell omfatter genetikken en kombinasjon av vanlige, sjeldne og ultrasjeldne risikovarianter.  Utviklingen i metode de siste årene har ført til en revolusjon innen genetisk forskning, og nyere funn impliserer nye biologiske signalveier for schizofreni og andre komplekse genetiske lidelser.  Vanlige genetiske risikovarianter forekommer med relativt høy frekvens i en populasjon, men bidrar enkeltvis i relativt liten grad til sykdom.2 I forskningen på vanlige varianter, først og fremst enkeltnukleotidpolymorfisme (single nucleotide polymorphism, SNP) brukes Genome-Wide Association-studier (GWAS). SNP er punktmutasjoner med en frekvens på over 1 % i befolkningen.3  Med GWAS bestemmes grad av assosiasjon mellom SNP og en spesifikk sykdom.1 Sjeldne varianter finnes med relativt lav frekvens i en populasjon, men utgjør i seg selv en større effektstørrelse for sykdomsrisiko.2 Sjeldne enkeltnukleotid-varianter (SNV) er punktmutasjoner med en frekvens på under 1 % i befolkningen,3 og avdekkes i dag først og fremst med nyteknologiske sekvenseringsmetoder kalt Next Generation Sequencing.4,5  Metode Her presenterer vi et litteraturstudium hvor målet var å lage en oversikt over den genetiske arkitekturen til schizofreni ved å sammenlikne vanlige og sjeldne genetiske risikovarianter. Innholdet baserer seg på resultater publisert fra 2011.  Kun publikasjoner med relativt store utvalgsstørrelser er inkludert, og fokus har vært på studier publisert i vitenskapelige tidsskrifter med Journal Impact Factor >12. Vi rapporterer kun resultater som har vist signifikans etter korrigering for multippel testing.  Resultater • Vanlige...