Smerte ved langvarig diabetes type 1 – Dialong studien

Anne Karin Molvær | Okt 2020 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Anne Karin Molvær
MSc, stipendiat,
Fagsenter for pasientrapporterte data,
Haukeland Universitetssykehus, Bergen,
Institutt for global helse og samfunnsmedisin,
Universitetet i Bergen

Tore Julsrud Berg
professor, overlege,
Avdeling for endokrinologi,
Sykelig overvekt og forebyggende medisin,
Oslo universitetssykehus,
Institutt for klinisk medisin,
Universitetet i Oslo

Marjolein M. Iversen
professor, seniorrådgiver,
Institutt for helse- og omsorgsvitskap,
Høgskulen på Vestlandet,
Fagsenter for pasientrapporterte data,
Haukeland Universitetssykehus,
Bergen

Personer med langvarig diabetes type 1 rapporterer mer kroppslig smerte enn sammenligningsgruppen. I diabetesgruppen var kroppslig smerte assosiert med livskvalitet, depressive symptomer, fatigue og glykemisk kontroll. For å fremme fokus på total kroppslig smerte kan spørreskjema være nyttige screening-verktøy for å avdekke mer smerte med påfølgende behandling, og slik bedre livskvalitet. Personer med langvarig diabetes type 1 har økt risiko for en rekke tilstander som kan være smertefulle, som de vaskulære senkomplikasjonene nevropati og kardiovaskulær sykdom,1 og smertefulle tilstander i overekstremiteter.2-5 Videre, som befolkningen for øvrig, andre tilstander som muskel-skjelett-lidelser, og revmatisk- og nevrologisk komorbiditet. I tillegg kan medikamenter, som statiner, forårsake smerte.6 Nivået av smerte hos personer med langvarig diabetes type 1 har enda ikke blitt beskrevet. Tidligere studier av smerte og depresjon ved diabetes har vært begrenset til nevropati og nevropatisk smerte7 eller til smerte i over-ekstremiteter.2,3,5 Videre har total kroppslig smerte og dets assosiasjon til livskvalitet, depresjon, fatigue og glykemisk kontroll enda ikke blitt studert blant personer med mer enn 25 års diabetesvarighet.8 Studiets mål Vi ønsket derfor å beskrive og sammenligne smerte, livskvalitet, depresjon og fatigue blant personer som har overlevd mer enn 45 år med diabetes type 1 med en sammenligningsgruppe bestående av personer uten diabetes, men med lik alder, kjønn og sosio-økonomisk status. Målet med studien var derfor å: • Sammenligne rapportert nivå av kroppslig smerte, generell og helse-relatert livskvalitet, depresjon og fatigue blant personer med langvarig diabetes type 1 versus en sammenligningsgruppe uten diabetes. • Undersøke assosiasjonen av rapportert nivå av kroppslig smerte med livskvalitet, depresjon, fatigue og glykemisk kontroll i diabetesgruppen. Metode Denne tverrsnittstudien er del av Dialong-studien gjennomført ved Norsk Diabetessenter i Oslo, i 2015. Alle personer med diabetes type 1 diagnostisert før 1970 (n = 163) ble invitert til å delta, 105 (77 %) takket ja. Datamateriale vedrørende komplikasjoner, komorbiditet og medikamenter ble innhentet fra journal, og...