Den amerikanske legemiddelmyndigheten, FDA, godkjente i mai 2019 venetoclax i kombinasjon med obinutuzumab som en høyeffektiv, kjemofri behandling med fast dosering over 12 måneder for pasienter med kronisk lymfatisk leukemi. I denne MEDtalken presenterer Matthew S. Davids, fra Dana-Farber Cancer Institute, Boston, resultatene fra en helseøkonomisk vurdering av kombinasjonsbehandlinger i et amerikansk perspektiv. ...

Pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som har tilbakefall etter første- eller andrelinjebehandling har i en ny studie blitt behandlet med en kombinasjon av venetoclax og ibrutinib. I denne MEDtalken kan kan du høre Carsten Utoft Niemann, overlege ved Rigshospitalet i København og forsker på feltet, fortelle om resultatene fra studien, som ble presentert på ...

Bruken av lenalidomid (LEN) og bortezomib (BTZ) hos pasienter med nylig diagnostisert multippelt myelom (MM), sammen med kontinuerlig eller vedlikeholdsbehandlingsparadigmer, har forbedret overlevelsesutfall. Mange pasienter får fremgang mens de er på disse midlene eller avslutter bruken på grunn av toksisitet. Det er behov for nye, effektive og tolererbare regimer som kan behandle MM-pasienter som er ...

18F-fluorodeoksyglukose positronemisjonstomografi + beregnet tomografi (FDG-PET/CT) er en pålitelig avbildningsteknikk for «staging»/monitorerering i multippelt myelom (MM) med prognostisk verdi for progresjonsfri overlevelse (PFS). Fase 3 CASSIOPEIA-studien undersøkte effekten av CD38 mAb daratumumab + standard-of-care bortezomib/talidomid/dexametason (D-VTd) hos TE NDMM-pasienter vs VTd. I del 1 reduserte D-VTd risikoen for sykdomsprogresjon/død signifikant, og forbedret «stringent complete response» ...

Mange eldre pasienter med AML reagerer på intensiv induksjon cellegift (IC), men responsene er ofte kortvarige og total overlevelse (OS) er dårlig. Fordelen med vedlikeholdsbehandling etter remisjon (Tx) for pasienter med AML er uklar, da ingen terapi har vist seg å vesentlig forbedre OS. CC-486 er et oralt hypometyleringsmiddel som tillater forlenget medikamenteksponering under hver ...

Kjemoimmunoterapi med fludarabin, cyklofosfamid og rituximab (FCR) har vært standardbehandlingen for yngre pasienter med KLL. FCR-terapi er spesielt effektiv hos pasienter med immunglobulin-tungkjede-variabel-region (IGHV)-mutert KLL. Omtrent halvparten av IGHV-muterte pasienter er progresjonsfrie 8 år etter FCR-behandling. På ASH 2018 rapporterte vi de første resultatene fra ECOG 1912 (E1912)-studien , en fase 3-studie som sammenlikner FCR-regmiet ...

Første tilbakefall av B-ALL hos barn og AYAs er et frustrerende klinisk problem med høye frekvenser av påfølgende tilbakefall og død ved bruk av konvensjonelle behandlingsmetoder. Allogen hematopoietisk stamcelletransplantasjon (HSCT) regnes som den foretrukne behandlingen for denne populasjonen, men mange pasienter med tilbakefall er ikke i stand til å gå videre til HSCT på grunn ...

I RRMM er median totaloverlevelse (OS) hos pasienter med RRMM som utviklet seg etter eksponering for ≥3 tidligere behandlingsformer ~ 13 mo, noe som indikerer et stort uoppfylt behov. LCAR-B38M er en strukturelt differensiert CAR-T-celleterapi som inneholder et 4-1BB kostimulatorisk domene og 2 BCMA-målrettede enkeltdomeneantistoffer designet for å gi aviditet. Tidligere resultater fra LEGEND-2 (NCT03090659), ...

CAD er en sjelden autoimmun hemolytisk anemi med en forekomst på 16 per 1 million. Hemolyse er drevet av aktivering av klassisk komplementvei (CP), noe som resulterer erytrocytt-opsonisering med dominerende ekstravaskulær ødeleggelse og påfølgende anemi. Pasienter med CAD har en økt risiko for tidlig død og en risiko for tromboembolisme. Sutimlimab er et «first-in-class» humanisert ...

DARA, et humant IgGκ-monoklonalt antistoff rettet mot CD38, er godkjent både som monoterapi og i kombinasjon med standard-of-care (SoC)-regimer for multippelt myelom (MM). I randomiserte studier forbedret DARA-baserte regimer responsrater, responsdybde (inkludert minimal restsykdom (MRD)) og progresjonsfri overlevelse (PFS) hos NDMM og relapserte/refraktære MM-pasienter. RVd etterfulgt av høydosebehandling (HDT), autolog stamcelletransplantasjon (ASCT), og konsolidering er ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon