Ny kombinasjonsbehandling av trippel-negativ brystkreft viser så gode resultater i studien IMPassion130 at behandlingen nettopp ble godkjent av Det europeiske legemiddelkontoret (EMA). Hovedforskeren bak studien anser allerede behandlingen som standard for PD-L1-positive pasienter. Pasienter med trippel-negativ brystkreft kan nå behandles med en ny kombinasjonsbehandling bestående av immunterapi og Tecentriq (atezolizumab) i kombinasjon med kjemoterapi (nab-paclitaxel). ...

Tecentriq (atezolizumab) øker overlevelsen for pasienter med ikke-småcellet lungekreft. Dette viser studien IMpower110, som ble presentert under den europeiske kreftkongressen ESMO 2019.  Overlege Jens Benn Sørensen var til stede under presentasjonen av IMpower110-studien i Barcelona: – Det er meget positive resultater. Forskerne viser at pasienter med ikke-småcellet lungekreft, som er karakterisert ved en høy PD-L1-ekspresjon, ...

En studie presentert under ESMO 2019 peker på at en kombinasjon av immunterapi og kjemoterapi øker progresjonsfri overlevelse hos pasienter med metastatisk urotelialt karsinom.  Under årets ESMO-kongress presenterte professor Enrique Grande fra MD Anderson Cancer Center, Madrid, resultater fra studien «IMvigor130: Efficacy and safety from a Phase III study of atezolizumab (atezo) as monotherapy or ...

Danny Rischin fra Department of Medical Oncology ved Peter MacCallum Cancer Centre i Melbourne, Australia, legger her frem data fra en fase II-studie av to forskjellige doser med cemiplimab, en PD-1-hemmer. Studien bekrefter blant annet at cemiplimab er en behandlingsmulighet for pasienter med avansert metastatisk kutant platecellekarsinom. Klikk her og hør Danny Rischin redegjøre nærmere for resultatene ...

Professor Enrique Grande, MD ved Anderson Cancer Center i Madrid, legger i denne MEdtalken frem resultater fra IMvigor130-studien, som tar for seg behandling med atezolizumab – enten som mono eller i kombinasjon med standardbehandling – for pasienter med metastatisk  urotelialt ...

I denne MEDtalken presenterer Maha Hussain resultatene fra PROfound-studien, som sammenligner olaparib-behandling med enzalutamid eller abirateron til pasienter med  metastatis k kastrasjonsresistent prostatakreft. Hør Maha Hussain legge frem ...

Oppdatering om T-cellelymfomer

ESMO 2019 | Best Practice Nordic | kl. 10:50 |

Som hematolog var Francesco d’Amore spesielt invitert til ESMO for å lede en sesjon om oppdatering av WHOs sykdomsklassifikasjon. I denne MEDtalken forteller Francesco d’Amore om nye typer lymfomer som har sitt utspring i genetikken til maligne celler, samt hvordan noen av disse faller inn under onkologien, og nå er en del av WHOs oppdaterte ...

I denne MEDtalken presenterer Enrique Grande resultatene fra IMvigor130-studien – den første studien av kombinert immunterapi og kjemoterapi for pasienter med uroteliale karsinomer. ...

Verdien av pasientinvolvering

ESMO 2019 | Best Practice Nordic | kl. 10:47 |

Da et abstract på ASCO 2017 viste at proaktiv bruk av pasientinvolvering kan forbedre overlevelsen hos pasienter med metastatisk kreft av blandet type, var det en verdensnyhet i onkologien. På årets ESMO-kongress fokuserer Helle Pappot på studier som belyser evidens og effekt fra bruk av PRO. Klikk her og hør hvilke presentasjoner Helle fremhever, samt ...

Senfølger hos unge kreftoverlevere

ESMO 2019 | Best Practice Nordic | 30. Sep 2019 kl. 9:15 |

Hjertesykdom og ny kreftsykdom er noen av de mest alvorlige senfølgene for unge kreftoverlevere. I takt med at flere og flere unge overlever kreftsykdom, øker behovet for kunnskap og bedre behandlingsmuligheter for senfølger av kreftsykdom. I denne MEDtalken tar overlege Hege Sagstuen Haugnes opp noen av utfordringene knyttet til dette. ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon