Artikkelen omtaler en undersøkelse som ble utført for å sammenligne helse og sosial situasjon hos langtidsoverlevere av livmorhalskreft på uføretrygd, sammenlignet med langtidsoverlevere som fortsatt er i lønnet arbeid (som en bedrestilt referansegruppe). Kvinner med livmorhalskreft er unge når de blir diagnostisert og får behandling. I vårt materiale var median alder 39 år (spredning 24-58 ...

På grunn av endringene i seksuell atferd er Humant papilloma virus (HPV) infeksjon holdt ansvarlig for økning i forekomst og dødelighet av livmorhalskreft som er den nest mest utbredte kreften som rammer kvinner i alderen 15-44 år i EU.1 I tillegg til livmorhalskreft, er HPV-infeksjoner også ansvarlige for de fleste kjønnsvorter, orofaryngeal, anal, kreft i penis ...

NordScreen er en pilotmodell for internasjonal sammenligning av kreftscreening. Den inneholder allerede flere indikatorer for screening for livmorhalskreft fra Norge, Finland, Island, Sverige og Danmark. De nordiske landene har vært pionerer innen screening av livmorhalskreft med befolkningsbaserte screeningprogrammer. Livmorhalskreft er globalt den fjerde vanligste kreften blant kvinner, med anslagsvis 570 000 tilfeller og 310 000 dødsfall i 2018.1 Livmorhalskreft er ...

Livmorhalskreft er den nest hyppigste canceren hos kvinner over hele verden. I 2017 fikk 316 kvinner diagnose livmorhalskreft i Norge.1 Selv om de fleste pasientene i tidlig stadium kan kureres, vil likevel omtrent 15-20 % av disse oppleve tilbakefall. Av de som får primærbehandling med stråle/kjemoterapi, og dermed har lokalavansert sykdom, vil opptil 60-70 % ...

Infeksjon med humant papillomavirus (HPV) forårsaker livmorhalskreft. Over 80 % av de som er diagnostisert bor i lav- og mellominntektsland.1 Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler vaksinasjon som et folkehelsetiltak mot livmorhalskreft.2 Kommunikasjonsstrategier kan påvirke holdninger til vaksinasjon og er en sentral del av arbeidet for å imøtegå blant annet vaksineskepsis.2,3  Mål Målet vårt har vært å ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon