SAMMENFATNING Ved gynekologisk patologi er det påvist hyppige BRAF-mutasjoner ved lavgradig serøst karsinom, en tumor med begrenset respons for kjemoterapi som ofte oppstår i borderlinetumor av serøs type.6Denne mutasjonen er til nå imidlertid ikke påvist ved tubepapillom, en tumor som er benign. I artikkelen legger man fram hypotesen at BRAF-mutasjon ved papillomer mulig induserer cellesyklusarrest, siden ...

Trisomi 8 er blant de vanligste cytogenetiske endringene man finner i leukemiceller hos pasienter med akutt myelogen leukemi (AML). Insidensen er ca. 10-15 % og synes å øke med alder.1 I en nylig oversiktsartikkel i Expert Review of Hematology har vi forsøkt å sammenfatte oppdatert biologisk, translasjonell og klinisk forskning som gjelder trisomi 8 ved ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 2 • juni 2020
1. Årgang
  • Diabetes type 2 og hjertesykdom
  • Pneumokokkvaksinering
  • Prevensjon