Formålet med denne studien var å identifisere subtyper av insomni og deres demografiske og kliniske korrelater. Resultater viser at det er ulikheter i hvilken grad subtypene av insomni påvirker dagliglivet og at det derfor er behov for ulik tilnærming til disse i klinisk praksis.  Insomni er den hyppigst forekommende søvnlidelsen i den voksne befolkningen, med en ...

Barn med autismespekterforstyrrelser har sosiale og kommunikative problemer så vel som gjentakende atferd. Søvnproblemer er også vanlige, og for å forbedre barnets daglige funksjonsnivå, atferd og familiens trivsel generelt, må man i behandlingen også fokusere på søvn- og søvnvansker.  Autismespekterforstyrrelser (ASF) er preget av kvalitativ forstyrring i sosial interaksjon, og kommunikasjon samt repeterende og stereotyp ...

SAMMENDRAG Avansert kreftsykdom giver ofte komplekse symptomer – for eksempel søvnforstyrrelser som reduserer smertetoleranse og svekker livskvalitet. Kreftpasienter har 25-30 % mer søvnforstyrrelser enn friske, og søvnkvaliteten undersøktes ved hjelp av søvnmåling hos inneliggende pasienter i en observasjonsstudie i august 2019. Målingerne var både subjektive og objektive, men en tredjedel av pasientene hadde problemer med å ...

Juvenil myoklonusepilepsi (JME) er den vanligste formen for epilepsi som rammer ungdom, med debut omkring 15 års alder. Bare i Buskerud fylke estimeres det at omtrent 200 personer har denne diagnosen.1 Kardinalsymptomet ved JME er myoklone rykk, i tillegg til generaliserte tonisk-kloniske anfall (GTK), ofte med utløsende faktorer som søvndeprivasjon eller stress. Omtrent ⅓ har ...

#Siste magasin

BPNO NO I

Nr. 1 • 2020
1
  • Diabetes type 1/2
  • Hjerneslag
  • Osteoporose