Tverrfaglig vurdering av bukspyttkjertelkreft – en nordeuropeisk multisenterstudie

Eirik Kjus Aahlin | Mar 2020 | Gastroenterologi | Onkologi /hematologi |

Eirik Kjus Aahlin
ph.d., overlege,
gastrokirugisk avdeling,
Universitetssykehuset Nord-Norge,
Tromsø

SAMMENFATNING Multimodal behandling med kirurgi og intensiv kjemoterapi kan forbedre prognosen ved kreft i pancreas dramatisk. Der er dog et stort behov for en standardisert tilnærming, især til borderline og lokalavansert sykdom. Eksempelvis er neoadjuvant kjemoterapi ved borderline resektabel kreft i bukspyttskjertel, er ikke rutinemessig implementert i Nord-Europa. Moderne multimodal behandling av kreft i bukspyttkjertelen krever tverrfaglig tilnærming. Tverrfaglig tilnærming i seg selv er imidlertid lite undersøkt. Vi undersøkte således variasjon i tverrfaglig vurdering ved syv sammenlignbare nordeuropeiske sentre. Studien ble publisert i British Journal of Surgery (BJS) i januar 2019.1  Kreft i bukspyttkjertelen er en av de hyppigste årsakene til kreftrelatert død nasjonalt og internasjonalt. Kun en av fem pasienter har lokoregional sykdom på diagnosetidspunktet.1 Behandlingen har store konsekvenser for den enkelte pasient i form av sekveler og bivirkninger.  Frem til nylig har langstidsoverlevelse vært sjeldent. Imidlertid viser nyere studier, hvor kirurgi kombineres med intensiv cellegiftbehandling, en dramatisk forbedring av prognosen ved slik multimodal behandling.2  Tverrfaglig vurdering av sykdomsstadium og behandlingsstrategi er vidt implementert, også ved kreft i bukspyttkjertelen. Slik tverrfaglig vurdering er ment å standardisere behandling og dermed sikre befolkningen et likeverdig behandlingstilbud og videre tilgang til den nyeste multimodale behandlingen. Tverrfaglige møter er imidlertid ressurskrevende, og kvalitet og variasjon er ikke godt dokumentert. North-Sea HPB er et nettverk av kirurger fra nordeuropeiske sentre. Den første samlingen ble avholdt på Sommarøy i Troms i juni 2017. Ut fra denne samlingen sprang ideen om å undersøke variasjon i tverrfaglige vurderinger ved utvalgte nordeuropeiske sentre som alle var representert på nevnte samling. Alle disse sentrene er offentlige universitetssykehus hvor hele befolkningen har tilgang til behandling. Undersøkelsen 19 kasus med lokoregional kreft i bukspyttskjertelen ble distribuert fra Aarhus universitetssykehus (Danmark) som var det koordinerende senteret. Alle 19 kasus inneholdt sykehistorie, pasientinformasjon og computer tomografi (CT) bilder. Alle 19 kasus ble evaluert på...