Utprøving av en nettbasert veiledningsmetode for voksne med type 2-diabetes i allmennpraksis

Silje Stangeland Lie | Mar 2019 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Silje Stangeland Lie
førsteamanuensis,
VID vitenskapelige høgskole,
Fakultet for helsefag,
avdeling Sandnes

Mange mennesker med type 2-diabetes opplever store utfordringer når det gjelder egenhåndtering av sykdommen. Slike utfordringer kan være knyttet til symptomer, behandling, psykososiale aspekter, samt det å gjøre livsstilsendringer. I tillegg er det mange som dessverre ikke oppnår anbefalte behandlingsmål.1  Det er derfor et stort behov for utvikling av nye måter å motivere på – og tilby støtte til – egenhåndtering for denne pasientgruppen. Prosjektet den aktuelle ph.d.-avhandlingen er basert på,2 som del av det større DiaHealth-prosjektet (http://prosjekt.hib.no/diahealth/), omfattet utprøving av en nettbasert veiledningsmetode for voksne med type 2-diabetes i allmennpraksis.  Tidligere forskning har foreslått e-helseløsninger som mulig verktøy, blant annet i veiledning av personer med kronisk sykdom, for eksempel type 2-diabetes.3,4 Derfor ble veiledningsmetoden Guidet Egen-Beslutning (GEB)5 valgt og tilpasset type 2-diabetes, samt omgjort til en nettbasert versjon. GEB vektlegger blant annet viktigheten av støtte i egenbeslutninger og problemløsningsprosesser for bedre å kunne håndtere dagliglivet med type 2-diabetes.  En viktig del av intervensjonen var at pasientene fylte ut refleksjonsark (se figur 1) og kommuniserte skriftlig med sine sykepleiere via nettsiden minjournal.no. Intensjonen med refleksjonsarkene var å etablere et tillitsforhold mellom pasient og sykepleier med klarering av pasientens verdier og behov. Pasienten får støtte til å sette mål for egenhåndtering og beslutningsprosesser. Dette har potensiale til å stimulere motivasjon til egenhåndtering.  Metode Intervensjonen ble gjennomført av diabetessykepleiere ved 8 fastlegekontorer i Sørvest-Norge. Samtlige hadde fått opplæring i veiledningsmetoden. 25 pasienter med type 2-diabetes ble forespurt av sykepleierne om å delta i GEB, samt å delta i intervju etterpå.  Det ble gjennomført intervjuer med alle deltakerne som fullførte intervensjonen (n=10) og de fleste av de som droppet ut underveis (n=12 (av totalt 15)), samt fire av sykepleierne som gjennomførte intervensjonen. Tre kvalitative studier med basis i data fra intervjuene ble gjennomført.  Resultater Fokuset for den første studien var å undersøke hvordan...