Viktige sammenhenger mellom aleksitymi og helsekompetanse hos pasienter med psoriasis som har deltatt i klimabehandling

Marie Hamilton Larsen | Jun 2020 | Dermatologi | Psykiatri / Neurologi |

Marie Hamilton Larsen
postdoktor,
Avdeling for tverrfaglig
helsevitenskap, UiO,
førsteamanuensis,
Lovisenberg diakonale høyskole

Yndis Staalesen Strumse
medisinsk faglig rådgiver (MD, ph.d.),
Seksjon for behandlingsreiser,
Oslo universitetssykehus (OUS)

Christine R. Borge
postdoktor,
Avdeling for tverrfaglig
helsevitenskap, UiO,
seniorforsker,
Lovisenberg diakonale sykehus

Marit H. Andersen
professor 2,
Avdeling for tverrfaglig
helsevitenskap, UiO,
seniorforsker ved Klinikk for kirurgi-,
inflammasjonsmedisin
og transplantasjon, OUS

Astrid K. Wahl
professor,
Avdeling for tverrfaglig
helsevitenskap, UiO
og ved Klinikk for kirurgi-,
inflammasjonsmedisin
og transplantasjon, OUS

Psoriasis er en sykdom preget av hudsymptomer og fysiske og psykologiske følgesykdommer. Helsekompetanse er personers evne til å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å kunne treffe kunnskapsbaserte beslutninger relatert til egen helse. Aleksitymi er redusert evne til å gjenkjenne og beskrive følelser. Studieresultatene viser at høyere aleksitymiskår er assosiert med lavere helsekompetanse. Fremtidige studier bør gi spesiell oppmerksomhet til pasienter med psoriasis, aleksitymi og helsekompetanse-begrensninger når de diskuterer behandlingsalternativer. Psoriasis er en kronisk inflammatorisk sykdom preget av hudsymptomer og fysiske1,2 og psykologiske3,4 følgesykdommer. Sykdommen kan debutere i alle aldre, og dens kroniske og uforutsigbare natur påvirker ofte psykologisk velvære.5,6 Ordet aleksitymi er gresk og betyr «fravær av ord for å uttrykke emosjoner eller følelser». Aleksitymi er definert som et personlighetstrekk, preget av redusert evne til å gjenkjenne og beskrive følelser og vanskeligheter knyttet til differensiering mellom følelser og kroppslige plager.7 Den kognitive stilen er preget av preferanser for det konkrete, jordnære og logiske, samt begrensninger relatert til fantasi og forestillingsevne.8 I tillegg har personer med aleksitymi også vanskeligheter med å føle og uttrykke empatiske reaksjoner og å etablere og å opprettholde mellommenneskelige relasjoner.9 Flere studier har funnet en betydelig forhøyet prevalens av aleksitymi hos personer med psoriasis (15–32 %) sammenlignet med hos friske kontroller (10-13 %).7,10 Helsekompetanse (health-literacy) er en forutsetning for god egenbehandling (self-management) og er definert som en evne til å få tilgang til, forstå, huske, vurdere og anvende informasjon på måter som fremmer og opprettholder god helse.11 Lavere helsekompetanse er ofte assosiert med lavere utdanning,12 økt akuttbruk av helsevesenet,13 nedsatt evne til egenomsorg,14 og mindre kommunikasjon med helsepersonell.15 Helsevesenet blir stadig mer komplisert, og samtidig overføres mer ansvar for egenbehandling og oppfølging til pasienter med kroniske tilstander. Dette kan føre til at evnen til å forstå og håndtere kompleks helserelatert informasjon blir viktigere.16 Aleksitymi og begrenset helsekompetanse er hver for seg beskrevet som barrierer for...