Viktigheten av influensavaksinasjon hos personer med diabetes type 2

Paz Lopez-Doriga Ruiz | Okt 2020 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger | Infeksjon/Vaksinasjon |

Paz Lopez-Doriga Ruiz
lege, ph.d.,
Avdeling for endokrinologi,
sykelig overvekt og forebyggende medisin,
Oslo universitetssykehus,
Avdeling for kroniske sykdommer og aldring,
Folkehelseinstituttet

Resultater fra norsk registerstudie fremhever viktigheten av influensavaksinasjon hos personer med diabetes type 2, spesielt under influensapandemier. Influensavaksine er anbefalt i risikogrupper som pasienter med diabetes. Risikogrupper antas å ha høyere risiko for infeksjoner, komplikasjoner og dødsfall etter influensa. Vi studerte om personer med diabetes type 2 hadde høyere risiko for sykehusinnleggelse med pandemisk influensa i løpet av 2009-2010, og høyere dødelighet sammenlignet med personer uten diabetes type 2. I denne registerstudien fra Folkehelseinstituttet og Oslo universitetssykehus analyserte vi data fra innbyggere i Norge i 2009 i alderen 30 år eller eldre. Av disse nesten 3 millioner menneskene hadde 5 % diabetes type 2.1 I studiepopulasjonen fikk 40 % vaksinasjon mot pandemisk influensa. Vaksineringen var høyere blant personer med diabetes type 2 (59,4 %). Dødeligheten var 10 % lavere hos personer som var vaksinert mot pandemisk influensa sammenlignet med de som ikke var vaksinert, og den relative reduksjonen i dødelighet var sterkere blant personer med diabetes type 2 som var vaksinert mot pandemisk influensa. Pandemisk influensa og diabetes type 2 Sykehusinnleggelse med pandemisk influensa i gruppen med diabetes type 2 var mer enn dobbelt så stor som i gruppen uten diabetes type 2. Å sammenligne dødeligheten ved pandemisk influensa blant pasienter med og uten diabetes direkte kan være misvisende, blant annet på grunn av økt komorbiditet hos pasienter med diabetes. Vi så istedenfor på relativ risiko for død hos innlagte pasienter med diabetes versus ikke innlagte pasienter med diabetes, og det samme hos individer uten diabetes. Vi fant at den relative risikoen for død hos pasienter uten diabetes type 2 var tre ganger høyere for innlagte sammenlignet med ikke innlagte personer (aHR 3,38, 95 % KI 2,28 - 3,97). Imidlertid var denne relative risikoen lavere hos personer med diabetes type 2 (aHR 1,84, 95 % KI 1,22 - 2,77). Sykehusinnleggelse med...