Skip to Content

ASH 2019: Ibrutinib (Ibr) pluss venetoclax (Ven) for førstelinjebehandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL)/småcellet lymfocytært lymfom (SLL): Resultater fra MRD-kohorten av fase-II CAPTIVATE-studien

Ibrutinib er den eneste «once daily» Bruton tyrosin kinase-hemmeren med generell overlevelsesgevinst demonstrert i 2 randomiserte fase 3-studier på førstelinje KLL. Både Ibr og Ven er godkjent i USA for behandling av KLL/SLL. Kombinasjonen av Ibr + Ven kan ha synergistisk anti-tumor-aktivitet, gitt Ibr sin evne til å mobilisere KLL-celler fra beskyttede nisjer inne i lymfoid vev til blod, hvor de kan ha større avhengighet av BCL2 for overlevelse.

Nylige kliniske studier av Ibr + Ven i pasienter med KLL eller mantelcellelymfom viser høye remisjonsrater med uoppdagelig minimal restsykdom (uMRD). Her presenteres resultater fra MRD-kohorten med 12 sykluser av Ibr + Ven i forkant av MRD-veiledet randomisert behandlingsstopp (data er ikke tilgjengelige enda). 

Førstelinjebehandling med Ibr + Ven representerer et «hel-oralt», en-gang-daglig, kjemoterapifritt regime som gir høye rater av uMRD i både PB og BM i pasienter med KLL. Sikkerhetsprofilen til Ibr + Ven samsvarte med kjente AEer for begge midler. Resultater fra den MRD-veiledete randomiserte seponerings-kohorten og kohort med fast varighet fra CAPTIVATE avventer videre oppfølging, og forventes å bidra med evidens til å støtte en tidsbegrenset behandlingsmulighet med et fast varighetsregime på 12 sykluser med Ibr + Ven i pasienter med KLL. 

Constantine S. Tam, MBBS, MD, St. Vincent’s Hospital og University of Melbourne, Peter MacCallum Cancer Centre, Melbourne, Australia

Back to top