Skip to Content

ASH 2019: Mosunetuzumab induserer komplette remisser hos non-Hodgkins lymfom-pasienter med dårlige prognoser, inkludert de som er motstandsdyktige mot eller opplever tilbakefall etter behandling med kimær antigenreseptor T-celle (CAR-T), og som er aktiv i behandling gjennom flere linje

Forbedrede behandlinger er nødvendig for pasienter med relapsert/refraktær (R/R) non-Hodgkins lymfom (NHL). Alternativene er spesielt begrenset for pasienter med B-celle NHLer som er R/R til CAR-T-behandlinger eller som på grunn av forsinkelse i effektiv behandling er utelukket for denne tilnærmingen. Mosunetuzumab (M; RG7828) er et «full-length», «fully humanized» immunoglobulin G1 (IgG1) bispesifikt antistoff rettet mot både CD3 (på overflaten av T-celler) og CD20 (på overflaten av B-celler).

I en pågående fase I/ Ib-studie (GO29781; NCT02500407) ble lovende effekt og gunstig toleranse observert hos R/R NHL-pasienter. Vi rapporterer komplette remisjoner (CR) med M hos NHL-pasienter som er R/R til CAR-T-terapi, samt aktivitet med M-behandling.

M har gunstig toleranse og holdbar effekt hos pasienter med sterkt forbehandlet R/R B-celle NHL, inkludert CRer hos pasienter med sykdomsutvikling etter CAR-T-behandlinger. Foreløpige data støtter muligheten for ny behandling med M.

Stephen J Schuster, MD, Lymphoma Program, Abramson Cancer Center, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania

Originaltekst: https://ash.confex.com/ash/2019/webprogram/Paper123742.html

Back to top